Извештај од спроведениот мониторинг и анализа на буџетот за превентивна здравствена заштита и негова реализација за периодот од 2012 до 2019 година

Извештај од спроведениот мониторинг и анализа на буџетот за превентивна здравствена заштита и  негова реализација за периодот од 2012 до 2019 година