Приказ на реактивната и проактивната транспарентност кај јавните институции во 2018 година

Приказ на реактивната и проактивната транспарентност кај јавните институции во 2018 година