Анализа на нивото на реактивна транспарентност кај јавните институции во 2018 година

Анализа на нивото на реактивна транспарентност кај јавните институции во 2018 година