Извештај од спроведен мониторинг на програмската и буџетската имплементација на програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата за 2016 година

Извештај од спроведен мониторинг на програмската и буџетската имплементација на програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата за 2016 година