Оцена на степенот на реактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2017 година

Оцена на степенот на реактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2017 годинa