Наоди од спроведеното судско набљудување на предмети за насилство врз жени

Наоди од спроведеното судско набљудување на предмети за насилство врз жени