Нивото на реактивна транспарентност на јавните институции во 2015 наспроти 2016 година

Нивото на реактивна транспарентност на јавните институции во 2015 наспроти 2016 година