Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Буџетот за превентивна здравствена заштита не е прогресивен и постојано се намалува

 

Со оваа анализа ја оценуваме важноста на програмата за рана детекција на малигни заболувања, заложбите на Владата за унапредување на здравјето на женската популација и оценување на стратешките приоритети на државата во поглед на здравствените потреби на населението.

Преку анализата на финансиското планирање и движењето на средствата од буџетите на Министерството за здравство, Здравствена заштита за превенција, Програмата за рана детекција на малигни заболувања и средствата за спроведување на активности за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената (карцином  на грло на матка) и спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка за периодот од 2008 до 2012 година беа утврдени следните пропусти во работењето на јавните служби:

 - јазот помеѓу расходите и приходите во буџетот на Министерството за здравство секоја буџетска година  е се поголем

- владата на Р. Македонија и Министерството за здравство секоја година издвојуваат се помалку средства за превентивната здравствена заштита на населението

- средствата издвоени за спроведување на Програмата за рана детекција на малигни заболувања се незначителни во однос на Централниот буџет, буџетот на Министерството заздравство и буџетот за превентивна здравствена заштита

- буџетот за рано откривање, спречување и лекување на карциномот на грло на матка и карциномот на дојка е незначителен во однос на вкупните планирани трошоци во централниот буџет, буџетот на Министерството за здравство и буџетот за здравствена заштита за превенција  и е предмет на чести измени

- министерството за здравство не ги реализира во целост предвидените средства за превентивна здравствена заштита.

Целосен текст на анализата ...

 

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар