Анализа на имплементацијата на дел од програмата за рана детекција на малигни заболувања за 2011 година

 

Владата усвојува превентивни програми и предвидува бесплатни мерки за рано откривање, спречување и лекување на карциномот на грло на матка и карциномот на дојка за жените од РМ, но само дел од нив ги користат предвидените бесплатни услуги

Оваа анализа дава краток осврт на резултатите од спроведениот мониторинг врз спроведувањето на планираните програмски активности и финансиски средства предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Р. Македонија за 2011 година, со посебен фокус на две компоненти од програмата – компонента за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената (пилот скрининг на карцином на грло на матка) и компонентата за организиран  скрининг на карцином на дојка.

Целосен текст на анализата ...