Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Наоди од спроведена мониторинг на имплементација и буџет за рана детекција на малигни заболувања

Правото на превентивна здравствена заштита на секој граѓанин е загарантирано со Уставот и законите на Република Македонија. Видот и начинот на спроведување на мерките за превентивната здравствена заштита се уредени со Програмите за превентивна здравствена заштита на населението. Овие програми се усвојуваат од страна на Владата на РМ секоја година, а се спроведуваат од страна на Министерството за здравство. Дел од овие превентивни програми е и Програмата за рана детекција на малигни заболувања, која преку своите три компоненти предвидува низа на превентивни здравствени услуги за рана детекција на карциномот на грлото на матката, карциномот на дојката и карциномот на дебелото црево.

Водени од долгорочната мисија на Здружение ЕСЕ за унапредување на здравјето на жените и унапредување на транспарентноста и отчетноста на државните институции, ЕСЕ спроведе анализа на степенот на спроведување на планираните програмски активности и финансиски средства предвидени со Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Р. Македонија за 2011 година (01.01.2011 до 31.12.2011).

Предмет на анализа се активностите предвидени во рамки на две компоненти од програмата – компонентата за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената (пилот скрининг на ракот на грлото на матката) и компонентата за организиран скрининг на карцином на дојка.

Целта на оваа анализа е да се утврди дали активностите биле спроведени во вид и во обем како што биле планирани, како и да се утврди дали финансиските средства од буџетот на Програмата биле потрошени за намената за која биле планирани и дали останале непотрошени средства.

Покрај тоа со оваа анализа даваме осврт на трендот на движење на планираните средства од буџетот на Програмата за рана детекција на малигни заболувања во периодот од 2008 до 2012 година, како и на учеството на овие средства во Централниот буџет, буџетот на Министерството за здравство и буџетот за здравствена заштита за превенција во истиот период. Исто така, низ истиот пристап даваме подетален приказ на движењето на средствата за спроведување на активностите за скрининг на карцином на грло на матка и карцином на дојка.

 

Наоди од спроведена мониторинг на имплементација и буџет за рана детекција на малигни заболувања

 

 

 

 

Анализа за активна здравствена заштита на мајки и деца

Со цел да добиеме увид во имплементацијата на активностите предвидени со Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца за 2011 година, спроведовме анализа на степенот на спроведување на планираните програмски активности и финансиските средства предвидени за нивна реализација за периодот 01.01.2011 до 31.12.2011 година. Анализата се спроведе преку прибирање на јавно достапни информации, по пат на поднесување на 27 барања за пристап до истите. Барањата за пристап до информации од јавен карактер беа поднесени до Министерството за здравство на Република Македонија, додека одговорите на поставените прашања преку Министерството беа обезбедени од страна на надлежни здравствени институции. 

Анализата опфаќа обработка на прибраните податоци во насока на прикажување на планираните програмски мерки и средствата предвидени за нивна реализација наспрема спроведените програмски мерки и потрошените финансиски средства за нивна реализација. Потрошените финансиски средства за реализирање на активностите од Програмата се утврдени врз основа на спроведените програмски активности наведени во одговорите на надлежните институции и цената на чинење за секоја одделна активност наведена во буџетот на усвоената Програма. Со цел да се утврди ефективноста во спроведувањето на планираните активности насочени кон ромските заедници од Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца, со анализата беше следен и начинот на трошење на буџетираните средства опфатени со буџетот на Програмата, во насока на утврдување на процентот или износот на средства кои не се искористени, а со тоа и да се утврдат ставките т.е. активностите кои не се целосно реализирани. Наодите од оваа анализа се наоѓаат во првиот дел, односно под имплементација на Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца за 2011 година. 

Покрај тоа, даваме осврт и на предвидените активности во Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца за 2012 година со цел да утврдиме континуитет и заложба на Министерството во насока на зголемување на опфатот на ромските деца со вакцинација.

Во вториот дел на оваа анализа, односно финансиската анализа на Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца, се разгледува буџетот на истата за период од 2010 до 2012 година. Буџетот на оваа Програма го разгледуваме во однос на буџетот на Програмата за заштита и превенција, буџетот на Министерството за здравство и централниот буџет. Овој пристап го користиме со цел да го прикажеме учеството на буџетот на Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца во буџетот за превентивна здравствена заштита, буџетот на Министерството за здравство, односно централниот буџет. Покрај оваа споредба правиме и анализа на изворите на финансиските средства алоцирани за реализирање на оваа Програма, односно дали средствата доаѓаат од домашни или пак од странски извори на финансирање.

Анализа за активна здравствена заштита на мајки и деца

 

 

Институционален одговор и организациски политики во однос на насилство на работно место

Сознанијата и резултатите од ова истражување овозможуваат пополнувањето на досегашниот вакум и отсуство на јасна политика и пракса на анализа на овие појави, како и отсуство на анализа на постапувањето на одделните институции, кои, според законските прописи, имаат мандат да постапуваат во случаи на психичко и сексуално вознемирување. Имено, иако постои генерално утврден законски мандат на постапување на овие институции, сепак не е јасна и прецизна постапката, потоа механизмите за заштита, како и надлежностите на секој формален актер од системот за заштита. Оттука, произлегува и не можноста на работникот – жртва на насилство на работното место да обезбеди соодветна и ефикасна заштита.

Предметната определеност на оваа анализа, т.е. утврдувањето на степенот на институционалниот одговор на надлежните институции кон насилството на работното место, но, исто така, и утврдувањето на степенот на развиеност на организациските капацитети и постапки за превенирање и заштита на жртвите на насилство на работното место, подразбираше земање предвид повеќе извори на сознанија и неколку методолошки постапки. Насилството на работното место за потребите на истражувањето се ограничи на две појави што беа во фокусот на ова истражување: психичкото вознемирување (мобинг) и сексуалното вознемирување.

Појдовна основа при реализирање на наведеното истражување е постоењето на законска основа во работното законодавство што ги регулира наведените појави, т.е. психичкото и сексуалното вознемирување на работното место. Ова истражувањето претставува суштествено надополнување на истражувањето „Насилство врз жени на работното место“, спроведено од ЕСЕ.

Структурната определеност на извештајот од спроведеното истражување произлегува од предметот и целите на истражувањето, па во оваа смисла извештајот е поделен на две предметни целини и тоа:

Прв дел: Постапувањe на институциите и другите актери во однос на насилството на работното место (психичко вознемирување и сексуално вознемирување).

Втор дел: Организациски политики во однос на насилството на работното место (психичко вознемирување и сексуално вознемирување).

Republic of Macedonia - Shadow Report on CEDAW

The report aims to represent the situation in relation to the level of compliance of the national legislation with the provision of the CEDAW Convention, as well as other relevant international treaties, the factual situation with regard to the discrimination against women in all spheres of society and provide insight in the achieved progress i.e. actions undertaken by the Republic of Macedonia upon the Concluding Comments of the UN CEDAW Committee issued in the last round of reporting by the state.

The following methodological procedures were conducted within the legal and factual analysis of CEDAW: content analysis; national survey; focus groups and individual interviews and request for collecting public information data.

The following civil organizations contributed to the drafting of this report: Women association “Bojana”, NGO “LIL”, Organization of women in the city of Skopje, Association of friendship among Turkish women, Women’s Forum Tetovo, Polio Plus, Republic centre for supporting the people with mental disability – PORAKA, HOPS, Association of young lawyers, Open Gate, H.E.R.A. and Coalition for sexual and health rights of the marginalized communities.

 

 

 

Заштита на права на пациенти - со фокус на лицата корисници на дроги

Правото на здравје е меѓународно признато право. За прв пат е дефинирано од страна на Светската здравствена организација како „право на секое лице на најдобро физичко и ментално здравје кое може да се постигне“.

Правото на здравје е најтесно поврзано со заштитата на правата на пациентите кои претставуваат збир од права, одговорности и должности според кои поединците бараат и примаат здравствена заштита.

Лицата кои употребуваат дроги и лицата зависни од дроги треба да имаат еднаков пристап до квалитетни и достапни здравствени услуги како и сите граѓани. Овие лица се под висок здравствен ризик, што вклучува предозираност и смрт, ширење на заразни болести (ХИВ, жолтица од типот Б и Ц) и нарушено соматско и ментално здравје. Дополнително, како резултат на нивната маргинализација, тие немаат доволно капацитет да се борат за остварување на своите права, при што е неопходно преземање на активности за информирање, унапредување и заштита на нивните права како пациенти.

 

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар