Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Буџетот за превентивна здравствена заштита не е прогресивен и постојано се намалува

 

Со оваа анализа ја оценуваме важноста на програмата за рана детекција на малигни заболувања, заложбите на Владата за унапредување на здравјето на женската популација и оценување на стратешките приоритети на државата во поглед на здравствените потреби на населението.

Преку анализата на финансиското планирање и движењето на средствата од буџетите на Министерството за здравство, Здравствена заштита за превенција, Програмата за рана детекција на малигни заболувања и средствата за спроведување на активности за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената (карцином  на грло на матка) и спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка за периодот од 2008 до 2012 година беа утврдени следните пропусти во работењето на јавните служби:

 - јазот помеѓу расходите и приходите во буџетот на Министерството за здравство секоја буџетска година  е се поголем

- владата на Р. Македонија и Министерството за здравство секоја година издвојуваат се помалку средства за превентивната здравствена заштита на населението

- средствата издвоени за спроведување на Програмата за рана детекција на малигни заболувања се незначителни во однос на Централниот буџет, буџетот на Министерството заздравство и буџетот за превентивна здравствена заштита

- буџетот за рано откривање, спречување и лекување на карциномот на грло на матка и карциномот на дојка е незначителен во однос на вкупните планирани трошоци во централниот буџет, буџетот на Министерството за здравство и буџетот за здравствена заштита за превенција  и е предмет на чести измени

- министерството за здравство не ги реализира во целост предвидените средства за превентивна здравствена заштита.

Целосен текст на анализата ...

 

 

 

Анализа на имплементацијата на дел од програмата за рана детекција на малигни заболувања за 2011 година

 

Владата усвојува превентивни програми и предвидува бесплатни мерки за рано откривање, спречување и лекување на карциномот на грло на матка и карциномот на дојка за жените од РМ, но само дел од нив ги користат предвидените бесплатни услуги

Оваа анализа дава краток осврт на резултатите од спроведениот мониторинг врз спроведувањето на планираните програмски активности и финансиски средства предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Р. Македонија за 2011 година, со посебен фокус на две компоненти од програмата – компонента за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената (пилот скрининг на карцином на грло на матка) и компонентата за организиран  скрининг на карцином на дојка.

Целосен текст на анализата ...

 

 

 

 

Проценка на состојбата по однос на сексуалното и репродуктивното здравје и права на населението во РМ

Истражувањето за сексуалното и репродуктивно здравје и права на населението има цел да ги анализира состојбите поврзани со сексуалното и репродуктивното здравје на жените и мажите во РМ, како што се знаењата, однесувањата и ставовите на населението, достапноста до здравствените услуги за сексуално и репродуктивно здравје, квалитетот на понудените здравствени услуги и задоволството од нив. Воедно истражувањето има цел да ги проучи детерминантите што влијаат врз репродуктивното здравје на населението во РМ.

Истражувањето претставува проспективна студија на пресек и беше спроведено во текот на 2009 и 2010 година, на репрезентативен примерок, составен од 2691 испитаници на возраст од 15 до 49 години од вкупно 8 статистички региони во Македонија, од кои 1346 испитанички жени и 1345 испитаници мажи. За двата примерока се користени стратификувани систематски примероци, каде што единиците на примерокот беа бирани во рамките на одредените страти по систематски пат.

Со анкетното истражување собравме податоци во однос на следните области:

- демографски и социоекономски карактеристики;

- сексуални односи, вклучувајќи ги податоците за првиот сексуален однос, сексуалното однесување и користењето на заштита во сексуалните односи;

- контрацепцијата, вклучувајќи ги податоците за знаењата на испитаниците во однос на контрацепцијата, користењето на контрацепцијата и факторите што влијаат врз него како и ставовите во однос на употребата на контрацепцијата;

- кондомите односно знаењата и ставовите на испитаниците во однос на употребата на кондомите, нивната употреба, како и факторите што влијаат врз користењето на кондомите;

- СПИ и ХИВ-СИДА, вклучувајќи ги знаењата и ставовите на испитаниците во однос на овие прашања;

- семејното планирање, вклучувајќи ги знаењата, ставовите и однесувањата на испитаниците во однос на семејното планирање како и однесувањата на испитаниците за време на склопувањето на првиот брак и основањето на семејството;

- грижата за време на бременоста, породувањето и постнаталната грижа, вклучувајќи податоци во однос на однесувањата на жените за време на нивната прва бременост, опфатот со здравствена заштита во првата бременост, задоволството на жените од добиените здравствени услуги за време на контролите и породувањето во првата бременост, опфатот со услугите на патронажната служба за време на првата бременост и по породувањето, однесувањата на жените за време на доењето на првото дете и однесувањата на мажите за време на првата бременост на нивните сопруги (партнерки);

- абортусот, вклучувајќи податоци за стапката на абортуси, здравствените услуги поврзани со абортусот како и знаењата и ставовите на жените и мажите поврзани со абортусот;

- здравствени услуги поврзани со репродуктивното здравје и репродуктивните права, вклучувајќи го опфатот на жените со матичен гинеколог, задоволството од здравствените услуги добиени кај матичен гинеколог, како и знаењата, ставовите и однесувањата на жените испитанички во однос на превентивните гинеколошки прегледи и превентивните прегледи на дојката.

Наоди од спроведена мониторинг на имплементација и буџет за рана детекција на малигни заболувања

Правото на превентивна здравствена заштита на секој граѓанин е загарантирано со Уставот и законите на Република Македонија. Видот и начинот на спроведување на мерките за превентивната здравствена заштита се уредени со Програмите за превентивна здравствена заштита на населението. Овие програми се усвојуваат од страна на Владата на РМ секоја година, а се спроведуваат од страна на Министерството за здравство. Дел од овие превентивни програми е и Програмата за рана детекција на малигни заболувања, која преку своите три компоненти предвидува низа на превентивни здравствени услуги за рана детекција на карциномот на грлото на матката, карциномот на дојката и карциномот на дебелото црево.

Водени од долгорочната мисија на Здружение ЕСЕ за унапредување на здравјето на жените и унапредување на транспарентноста и отчетноста на државните институции, ЕСЕ спроведе анализа на степенот на спроведување на планираните програмски активности и финансиски средства предвидени со Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Р. Македонија за 2011 година (01.01.2011 до 31.12.2011).

Предмет на анализа се активностите предвидени во рамки на две компоненти од програмата – компонентата за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената (пилот скрининг на ракот на грлото на матката) и компонентата за организиран скрининг на карцином на дојка.

Целта на оваа анализа е да се утврди дали активностите биле спроведени во вид и во обем како што биле планирани, како и да се утврди дали финансиските средства од буџетот на Програмата биле потрошени за намената за која биле планирани и дали останале непотрошени средства.

Покрај тоа со оваа анализа даваме осврт на трендот на движење на планираните средства од буџетот на Програмата за рана детекција на малигни заболувања во периодот од 2008 до 2012 година, како и на учеството на овие средства во Централниот буџет, буџетот на Министерството за здравство и буџетот за здравствена заштита за превенција во истиот период. Исто така, низ истиот пристап даваме подетален приказ на движењето на средствата за спроведување на активностите за скрининг на карцином на грло на матка и карцином на дојка.

 

Наоди од спроведена мониторинг на имплементација и буџет за рана детекција на малигни заболувања

 

 

 

 

Анализа за активна здравствена заштита на мајки и деца

Со цел да добиеме увид во имплементацијата на активностите предвидени со Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца за 2011 година, спроведовме анализа на степенот на спроведување на планираните програмски активности и финансиските средства предвидени за нивна реализација за периодот 01.01.2011 до 31.12.2011 година. Анализата се спроведе преку прибирање на јавно достапни информации, по пат на поднесување на 27 барања за пристап до истите. Барањата за пристап до информации од јавен карактер беа поднесени до Министерството за здравство на Република Македонија, додека одговорите на поставените прашања преку Министерството беа обезбедени од страна на надлежни здравствени институции. 

Анализата опфаќа обработка на прибраните податоци во насока на прикажување на планираните програмски мерки и средствата предвидени за нивна реализација наспрема спроведените програмски мерки и потрошените финансиски средства за нивна реализација. Потрошените финансиски средства за реализирање на активностите од Програмата се утврдени врз основа на спроведените програмски активности наведени во одговорите на надлежните институции и цената на чинење за секоја одделна активност наведена во буџетот на усвоената Програма. Со цел да се утврди ефективноста во спроведувањето на планираните активности насочени кон ромските заедници од Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца, со анализата беше следен и начинот на трошење на буџетираните средства опфатени со буџетот на Програмата, во насока на утврдување на процентот или износот на средства кои не се искористени, а со тоа и да се утврдат ставките т.е. активностите кои не се целосно реализирани. Наодите од оваа анализа се наоѓаат во првиот дел, односно под имплементација на Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца за 2011 година. 

Покрај тоа, даваме осврт и на предвидените активности во Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца за 2012 година со цел да утврдиме континуитет и заложба на Министерството во насока на зголемување на опфатот на ромските деца со вакцинација.

Во вториот дел на оваа анализа, односно финансиската анализа на Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца, се разгледува буџетот на истата за период од 2010 до 2012 година. Буџетот на оваа Програма го разгледуваме во однос на буџетот на Програмата за заштита и превенција, буџетот на Министерството за здравство и централниот буџет. Овој пристап го користиме со цел да го прикажеме учеството на буџетот на Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца во буџетот за превентивна здравствена заштита, буџетот на Министерството за здравство, односно централниот буџет. Покрај оваа споредба правиме и анализа на изворите на финансиските средства алоцирани за реализирање на оваа Програма, односно дали средствата доаѓаат од домашни или пак од странски извори на финансирање.

Анализа за активна здравствена заштита на мајки и деца

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар