Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Преглед на судски предмети во однос на прекршување на работнички права, со фокус на предмети за дискриминација и вознемирување на работно место

Следењето на степенот на спроведување на женските човекови права, со фокус на насилството врз жените, претставува суштествен дел од работењето на Здружението ЕСЕ. Почитувањето на принципот на еднакви можности и еднаков третман, забраната за дискриминација и насилство врз жените се прашања од посебен интерес на Здружението, чие спроведување и почитување од понов датум го следиме преку мониторирање на судската пракса 1, односно тековно следење на судски предмети и спроведување на увид во завршени премети за насилство врз жени. Дополнително, состојбите во однос на вознемирување на работното место, како посебен вид на дискриминација, досега беа предмет на наше истражување во однос на повеќе аспекти како што се: законската регулираност; застапеност кај лицата од женски пол и степенот на информираност на жените работнички во однос на користењето на постојните механизми за нивна заштита во случаи на вознемирување на работното место.

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар