Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Колку чини неплатената работа за нега на возрасни лица кои не се способни самостојно да ги извршуваат основните животни потреби во домаќинствата

Целта на оваа анализа е да се направи проценка на севкупната оптовареност на домаќинствата за негата и грижата за полнолетните лица кои не се способни самостојно да ги извршуваат основните животни потреби, како резултат на хронична прогресивна болест, инвалидитет или старост.

За таа цел во документот се анализирани две главни прашања: користење на времето за давање неплатена нега од страна на примарниот давател на нега во домаќинството и финансиските трошоци поврзани со негата на лицето.

Дополнително беа анализирани и социоекономските и демографските карактеристики на домаќинствата.

Анализата е подготвена со цел да послужи како основен документ за застапување базирано врз докази, чија основна цел е да се унапреди негата на овие лица и да се унапредат социоекономските услови на семејствата што им даваат нега на овие лица во нивните домаќинства.

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар