Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Aнализа на трошоците и придобивките за обезбедувањето на трите постојни модалитети за правна помош и услуги во РМ

Пристапот до правда е широк концепт кој се однесува на начините преку кои граѓаните можат да добијат правни информации и правни услуги и да ги решат своите спорови. Тој подразбира пристап до судски постапки, правна помош и вонправни механизми за решавање конфликти. Ефективниот пристап до правда не се однесува само на намалени трошоци, пристап до адвокати и до судови; напротив, станува збор за широк термин кој генерално се однесува на ефективноста на правниот систем во задоволувањето на потребите на граѓаните поврзани со решавање на нивните спорови. За граѓаните да бидат во можност да бараат и да добијат пристап до правда, тие мора да бидат правно зајакнати.

На глобално ниво, податоците покажуваат дека 4 милијарди луѓе во светот живеат надвор од заштитата што ја овозможува правото, главно бидејќи се сиромашни или маргинализирани. Република Македонија не е исклучок од ваквите состојби. Таа се класифицира како земја со високо средни приходи. Според податоците на Државниот завод за статистика (од Анкетата за приходи и животни услови) во 2015 година стапката на сиромаштија била 21,5%. Ограничениот пристап до правда за сиромашните, Ромите и другите маргинализирани заедници наметнаа воспоставување различни модалитети за обезбедување правна помош. Во моментов постојат три модалитети за обезбедување бесплатна правна помош и услуги во Македонија, односно обезбедување претходна правна помош, параправна помош, и правна помош. Само првиот модалитет е финансиски поддржан од државата. Останатите модалитети целосно се поддржани со странска помош од донаторски агенции.

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар