Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

Колкаво е нивото на реактивност и проактивност кај јавните институции во РСМ во 2021 година

ФИСКАЛНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ВООПШТО ТРАНСПАРЕНТНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ  треба да претставуваат основен принцип и вредност на секоја земја/Влада во светот со кој ќе се осигури поголема доверба во стабилноста на земјата и поголеми инвестиции и развој.

РЕАКТИВНАТА ТРАНСПАРЕНТНОСТ претставува обезбедување на информации на барање на јавноста и таа се мери преку анализа на постапките за пристап до информации од јавен карактер, за секоја институција поодделно.

ПРОАКТИВНАТА ТРАНСПАРЕНТНОСТ  претставува доброволно објавување на информации и документи од страна на институциите, и таа се мери преку  мониторинг на објавувањето или необјавување на клучни документи и информации.

Повеќе...

Повеќе...

Колкаво е нивото на реактивна транспарентност кај јавните институции во РСМ во 2021 година

РЕАКТИВНАТА ТРАНСПАРЕНТНОСТ претставува обезбедување на информации за работењето на некоја јавна институција по претходно поднесено барање за пристап до информации од јавен карактер. Односно, станува збор за транспарентност преку примена на постапки пропишани со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Повеќе...

Повеќе...

Колкаво е нивото на проактивна транспарентност кај јавните институции во РСМ во 2021 година

ПРОАКТИВНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ  претставува објавување/пристапност на документи и информации за работењето на јавните институции, без истите да бидат побарани од страна на граѓаните. Проактивното објавување на документите кои во себе содржат податоци за работењето на јавните институции, со фокус на информации за нивното финансиско работење, претставува основа која им овозможува на граѓаните информирано да се вклучат во процесите на донесување на одлуки, самостојно да бараат промени, или пак да ги повикаат политичките избраници на одговорност.

Повеќе...

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар