Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права

 

What is the cost of not having organised cervical screening services?

Која е цената на тоа што немаме организиран скрининг на рак на грлото на матката?

Лифлет – Спречи го ширењето на КОВИД-19

Какви се состојбите во однос на репродуктивното здравје и здравјето на мајките и децата од Ромските заедници

 

Инфографик - Влијанието на Ковид-19 кризата врз жените и жените Ромки

Impact of the Covid-19 crisis on Roma and other women in the Republic of North Macedonia

Влијанието на кризата предизвикана од Ковид-19 врз жените и жените ромки од Република Северна Македонија

Со 38.3 милиони УСД добиени со заем од Светска Банка, Владата се справуваше со последиците од COVID-19

 

Еднаков пристап до правда

 

 

Child support: Does child support satisfy children's needs?

 

Издршка: Дали издршката ги задоволува потребите на децата?

 

Влијанието на судските такси и трошоци и информираноста за ослободување од плаќање судски трошоци како пречка или можност до судска заштита за жени што претрпеле семејно насилство

Побарај Совет – Интернет платформа за правни совети  за жените кои претрпеле семејно насилство

 

 

Impact of court fees and costs and knowledge about exemption from payment thereof: Barrier or opportunity for women who suffered domestic violence

 

Влијанието на судските такси и трошоци и информираност за ослободување од плаќање судски трошоци како пречка или можност до судска заштита за жени што претрпеле семејно насилство

 

Издршка за децата  - Причини што влијаат врз определување на издршката

 

Child support - Reasons that affect setting of this support                                                                                                           

 

Фискална транспарентност


 

Колкаво е нивото на проактивна транспарентност кај јавните институции во РСМ во 2020 година

 

Колкаво е нивото на реактивна транспарентност кај јавните институции во РСМ во 2020 година

                                                                                                  

 

Колкаво е нивото на реактивност и проактивност кај јавните институции во РСМ во 2020 година

 

Останато