Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права

Пристап на жените до пазарот на труд и активните политики за вработување

Акционен предлог-план за унапредување на здравјето и здравствената заштита на жените, мајките и децата заради намалување на перинаталната и доенечката смртност во Република Северна Македонија

 

 

Влијанието на јавните набавки направени од јавните здравствени установи врз подобрување на здравствените индикатори на граѓаните во РСМ

 

Анализа на состојбите во однос на перинаталната и доенечката смртност во Република Македонија во периодот од 2011 до 2017 година

Кои се компаниите кои им донирале на јавните институции за справување со COVID – 19  и во исто време оствариле приход од државата преку склучување на договор за јавна набавка

 

Систематски прегледи кај ученици и студенти за 2018 година

 

Унапредување на здравјето на мајките и децата

Износот на издвоените средства за буџетот на програмата за мајки  и деца бележи пораст во периодот од 2017 до 2019 година, но е предмет на чести измени и дополнувања. Со дополнувањето и измените од 2017 се зголемува, а со измените и дополнувањата од 2019 година се намалува

Преку програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во 2017 година, Министерството за здравство не обезбедува соодветен потфат со здравствени услуги на најранливите категории на деца и млади

 

 

Eкономски мерки за справување со кризата предизвикана од COVID-19

 

Планирањето и спроведувањето на првиот и вториот пакет економски мерки беа повеќе збунувачки и затскриени отколку “навремени и сериозни”, а пак третиот пакет сензационален

Процесите на прибирање и на трошење на средствата наменети за справување со пандемијата на COVID-19 се нетранспарентни, а пак малкуте достапни информации се конфузни - Инфографик

Процесите на прибирање и трошење на средствата наменети за справување со пандемијата на COVID-19 се нетранспарентни, а пак малкуте достапни информации се конфузни - Анализа

И по седум години од воспоставувањето на организиран скрининг на карцином на грло на матка жените се соочуваат со огромни проблеми во пристапот до гинеколошка здравствена заштита и бесплатен скрининг

 

 

Еднаков пристап до правда

 

Summary cost-benefit analysis for three legal aid modalities for the period 2017-2020

Cost and quality  of access to justice  for women who suffered  domestic violence - 2020

 

Civil Society Report: North Macedonia under review at 2020 High Level Political Forum

Cost and quality of access to justice for women who suffered domestic violence – 2019

Cost and quality of access to justice for women who suffered domestic violence – 2018

Cost and quality of access to justice for women who suffered domestic violence – 2017

 

Prevention and protection against discrimination through experiences and knowledge of vulnerable population groups

Каква  е состојбата со трговијата со луѓе во РСМ?

Трговија со луѓе за 2018 година

 

 

Инфографик за работата на Центарот за правна помош во 2019 година

 

Извештај од судско набљудување на кривично и граѓански предмети за семејно насилство

 

Фискална транспарентност

 

Едукативен материјал за Отвореното Владино Партнерство

Прирачник за буџетска анализа и толкување на буџетски податоци наменет за граѓански организации во Република Северна Македонија

 

Анализа на нивото на  Реактивна транспарентност кај јавните институции за 2019 година

Анализа на нивото на  Проактивна транспарентност кај јавните институции за 2019 година

Приказ на Реактивната и Проактивната транспарентност кај јавните институции за 2019 година

Останато