Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права

И по седум години од воспоставувањето на организиран скрининг на карцином на грло на матка жените се соочуваат со огромни проблеми во пристапот до гинеколошка здравствена заштита и бесплатен скрининг

 

Како макроекономските политики влијаат врз расположливите средства за финансирање на јавното здравство во периодот од 2011 до 2018 година?.pdf

Колку чини неплатената работа за нега во домашни услови?

Дали и колку граѓаните чувствуваат бенефит од спроведувањето на активните мерки , програми и услуги за вработување?

 

Дали активните мерки, програми и услуги за вработување кои ги спроведува Владата на РСМ ги одразуваат реалните потреби на граѓаните и допринесуваат кон унапредување на нивниот пристапот до пазарот на трудот и зголемување на вработливоста?

 

Дали граѓаните ги чувствуваат придобивките од постапките за јавни набавки во јавното здравство?

 

What happens to the money from the state budget, Council of Europe development bankloans and grant and Western Balkans investment fund grants for improvement of health status of citizens?

Извештај од спроведен мониторинг и анализа на планирањето и реализацијата на средствата во буџетот на министерството за здравство во периодот од 2012 до 2019 година

Извештај од спроведениот мониторинг и анализа на буџетот за превентивна здравствена заштита и  негова реализација за периодот од 2012 до 2019 година

 

За пет години во РМ умреле 203 жени од карцином на грло на матка, а Министерството за здравство во континуитет ги занемарува препораките за унапредување на организираниот скрининг на карцином на грло на матка и во 2019 година го намали буџетот за 2.8 милиони денари

 

Спој на концептите на социјална отчетност и правно зајакнување – Подадена рака за помош на целото Ромско семејство

 

Еднаков пристап до правда

Exemption from payment of court fees for women who suffered  domestic violence - Knowledge and practices

 

Истражување  за  искуствата и знаењата за спречување и заштита од дискриминација на ранливите групи на граѓани

 

Анализа на законскиот мандат на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и предусловите за транспарентност, отчетност и ефективност

Analysis of the Legal Mandate of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination and Prerequisites for Transparency, Accountability and Effectiveness

Се казнува ли семејното насилство?  Дали сторителите на семејно насилство ја добиваат заслужената казна?

Кривичноправна заштита на жените жртви на семејно насилство

Клучни наоди - Може ли да се следи спроведувањето на цел 16.3. и во која мера Република Македонија го промовира владеењето на правото и еднаквиот пристап до правда за сите?

 

Може ли да се следи спроведувањето на цел 16.3. и во која мера Република Македонија го промовира владеењето на правото и еднаквиот пристап до правда за сите?

 

 

Фискална транспарентност

Анализа на нивото на проактивна транспарентност кај јавните институции во 2018 година

 

Анализа на нивото на реактивна транспарентност кај јавните институции во 2018 година

 

 

Приказ на реактивната и проактивната транспарентност кај јавните институции во 2018 година

 

Останато