Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

2019

 

Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права

Дали граѓаните ги чувствуваат придобивките од постапките за јавни набавки во јавното здравство?

 

What happens to the money from the state budget, Council of Europe development bankloans and grant and Western Balkans investment fund grants for improvement of health status of citizens?

Извештај од спроведен мониторинг и анализа на планирањето и реализацијата на средствата во буџетот на министерството за здравство во периодот од 2012 до 2019 година.pdf

Извештај од спроведениот мониторинг и анализа на буџетот за превентивна здравствена заштита и  негова реализација за периодот од 2012 до 2019 година.pdf

 

За пет години во РМ умреле 203 жени од карцином на грло на матка, а Министерството за здравство во континуитет ги занемарува препораките за унапредување на организираниот скрининг на карцином на грло на матка и во 2019 година го намали буџетот за 2.8 милиони денари.pdf

 

Спој на концептите на социјална отчетност и правно зајакнување – Подадена рака за помош на целото Ромско семејство.pdf

 

Еднаков пристап до правда

 

Анализа на законскиот мандат на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и предусловите за транспарентност, отчетност и ефективност.pdf

Се казнува ли семејното насилство?  Дали сторителите на семејно насилство ја добиваат заслужената казна?.pdf

Кривичноправна заштита на жените жртви на семејно насилство.pdf

Клучни наоди - Може ли да се следи спроведувањето на цел 16.3. и во која мера Република Македонија го промовира владеењето на правото и еднаквиот пристап до правда за сите?.pdf

 

Може ли да се следи спроведувањето на цел 16.3. и во која мера Република Македонија го промовира владеењето на правото и еднаквиот пристап до правда за сите?.pdf

 

 

Фискална транспарентност

Анализа на нивото на проактивна транспарентност кај јавните институции во 2018 година.pdf

 

Анализа на нивото на реактивна транспарентност кај јавните институции во 2018 година.pdf

 

 

Приказ на реактивната и проактивната транспарентност кај јавните институции во 2018 година.pdf

 

Останато