Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Сите публикации и изданија

 

 

2018

Пристапот на ЕСЕ - Параправна помош и поддршка.pdf

Параправната помош го скрши мразот помеѓу институциите и Ромската заедница.pdf

Преглед на набљудувани судски постапки за семејно насилство.pdf

Колку лицата кои живеат со ретки болести чувствуваат бенефит од спроведувањето на програмата за лекување на ретки болести и колку државата ги исполнува своите обврски кон овие лица?.pdf

Пристапот на ЕСЕ – Социјална отчетност.pdf

Збогум на информативниот мрак – Жената Ромка посегна по своите здравствени права.pdf

Budget monitoring and advocacy manual for harm reduction.pdf

Работата на ЕСЕ во областа на унапредувањето на фискалната транспарентност во РМ, мај 2018.pdf

Анализа на трошоците и придобивките за обезбедувањето на трите постојни модалитети за правна помош и услуги во Република Македонија.pdf

Како макроекономските политики и практики во Република Македонија го ограничуваат пристапот до здравствените услуги и негативно влијаат врз него.pdf

Компаративна анализа на степенот на реактивна и проактивна транспарентност кај седум институции од јавниот и од здравствениот сектор за 2017 година.pdf

Оцена на степенот на проактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2017 година.pdf

Оцена на степенот на реактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2017 година.pdf

How macroeconomic policies and practices in the Republic of Macedonia limit and negatively impact the access to health care services.pdf

Обезбедување одржливост на програмите за намалување на штети преку буџетот на Република Македонија.pdf

2017

Наоди од спроведеното судско набљудување на предмети за насилство врз жени.pdf

Анализа на законска рамка и институционален одговор кон насилството врз жените.pdf

Дали и колку Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство за 2016-2018 допринесе за олеснување на пристапот до информации од јавен карактер и унапредување на нивото на Фискалната Транспарентност?.pdf

Did the UN Joint Program and UN Trust Fund contribute to implementation of the National Strategy for Protection Against Domestic Violence 2008-2011?.pdf

Јавните набавки, сива зона во работењето на јавниот здравствен сектор.pdf

Доенечка, перинатална и мајчина смртност во Република Македонија - Состојби и предизвици.pdf

Во период кога се бележи драстичен пораст на доенечката смртност кај Ромите, Владата на РМ и Министерството за здравство ги кратат активностите и средствата наменети за унапредување на здравјето на мајките.pdf

Водич за жртви на семејно насилство.pdf

Водич за жртви на семејно насилство (албански).pdf

Водич за жртви на семејно насилство (ромски).pdf

Водич за заштита на сексуалните работници од насилство.pdf

Водич за заштита на сексуалните работници од насилство (албански).pdf

Водич за заштита на сексуалните работници од насилство (ромски).pdf

Водич за заштита на жртви на трговија со луѓе.pdf

Водич за заштита на жртви на трговија со луѓе (албански).pdf

Водич за заштита на жртви на трговија со луѓе (ромски).pdf

Преглед на судски предмети во однос на прекршување на работнички права, со фокус на предмети за дискриминација и вознемирување на работно место.pdf

Нивото на реактивна транспарентност на јавните институции во 2015 наспроти 2016 година.pdf

Оцена на степенот на реактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2016 година.pdf

Оцена на степенот на проактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2016 година.pdf

2016

Преглед на набљудувани судски постапки за насилство врз жени – март 2015 – октомври 2016.pdf

Министерството за здравство и Владата на РМ потфрлија во остварување на основните цели на Програмата за организиран скрининг на карцином на грло на матка.pdf

За што се потрошени ветените, а нераспределени 1,8 милиони евра за лицата со ретки болести?.pdf

Извештај од мониторинг и анализа на Програмата за скрининг на карцином на грло на матка.pdf

Извештај од мониторинг и анализа на Програмата за ретки болести.pdf

Колку чини неплатената работа за нега на возрасни лица кои не се способни самостојно да ги извршуваат основните животни потреби во домаќинствата.pdf

Оценка за степенот на проактивност и реактивност на јавните институции во РМ за 2015 година.pdf

Оценка за степенот на реактивност на јавните институции во РМ за 2015 година.pdf

Преглед на правната заштита на жртвите од вознемирување на работното место.pdf

Опфат на жените Ромки со Програмата за скрининг на рак на грло на матката.pdf

Во 2015 година нема напредок во  нивото на транспарентност на јавните институции во РМ.pdf

Дали вклучувањето во иницијативата за Отворено владино партнерство за Владата на РМ претставува приоритет или пак само следење на глобалните трендови?

2015

Аларм 32 – Буџетот  за здравство на РМ за 2016 година.pdf

6 месечен преглед на набљудувани судски постапки.pdf

Водич за отворена влада - Наменски извештај.pdf

Оценка за степенот на проактивност на јавните институции во РМ за 2014 година.pdf

Отворање на владата - Водич за најдобри практики на транспарентност, отчетност и граѓанско учество во јавниот сектор.pdf

Препораки за унапредување на спроведувањето на програмата за скрининг (рано откривање) на карцином на грлото на матката.pdf

Водич за заштита од вознемирување на работното место.pdf

Имплементација на законот за заштита од вознемирување на работното место.pdf

Прирачник за постапување на судовите во постапките за заштита од семејно насилство.pdf

2014

Влијанието на социјалните детерминанти врз здравјето на Ромите и нивниот пристап до здравствената заштита во Република Македонија.pdf

Здравјето на Ромите и нивниот пристап до здравствената заштита од родов аспект.pdf

Што се случува со парите од холандскиот грант ОРИО наменети за унапредување на здравствената заштита на мајките и децата? Анализа на ОРИО проектот на Министерството за здравство на РМ.pdf

Анализа на постапувањето на судовите при изрекување на привремените мерки за заштита од семејно насилство.pdf

Водич за привремени мерки за заштита од семејно насилство.pdf

Сите сме луѓе: секому здравствена заштита без разлика на етничката припадност.pdf

Опфат на децата Роми со вакцинацијата и превентивни здравствени услуги: Состојба, проблеми и решенија.pdf

Со колку пари располага здравството и колку се трошат за здравјето на Ромите во РМ.pdf

Најзатворени институции за јавноста за 2013 година.pdf

Најнетранспарентна институција во РМ за 2013 година.pdf

Проактивно нетранспарентни институции во 2013 година.pdf

Владата на РM и Министерството за Здравство издвојуваат се помалку средства за програмата за превентивната здравствена заштита на мајките и децата.pdf

Во  Република Mакедонија не се спроведува организиран скрининг на карцином на дојка, иако Министерството за Здравство и Владата на РМ две години наназад издвојуваат средства за оваа намена.pdf

Во Република Македонија сеуште не постои организиран скрининг на карцином на грло на матка.pdf

2013

Submission to the UN Universal Periodic Review 18th Session of the UPR Working Group.pdf

Bringing justice to health - The impact of legal empowerment projects on public health.pdf

Институционален одговор и организациски политики во однос на насилство на работно место.pdf

Institutional response and organizational policies for violence at the workplace.pdf

Вклученост на граѓаните на општина Кочани во процесот на одлучување и буџетирање.pdf

Вклученост на граѓаните на општина Тетово во процесот на одлучување и буџетирање.pdf

Анализа на имплементација на дел од Програмата за рана детекција на малигни заболувања за 2011.pdf

Policy Brief - Буџетот за превентивна здравствена заштита не е прогресивен и постојано се намалува.pdf

Извештај за спроведување на Законот за заштита на правата на пациентите со фокус на механизмите за заштита на правата на пациенти.pdf

Заштита на права на пациенти со фокус на лица со интелектуална попреченост.pdf

Protection of the patient's rights - with focus on persons with intellectual disability.pdf

2012

Проценка на состојбата по однос на сексуалното и репродуктивното здравје и права на населението во РМ.pdf

Република Македонија - Извештај во сенка на имплементацијата на Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жената - 2012.pdf

Republic of Macedonia - Shadow Report on CEDAW.pdf

Заштита на права на пациенти.pdf

Protection of patients' rights.pdf

Заштита на права на пациенти - со фокус на правата на Ромите.pdf

Protection of the patients rights - with focus on the rights of Roma as patients.pdf

Заштита на права на пациенти - со фокус на лицата корисници на дроги.pdf

Protection of the patients rights - with focus on drug users.pdf

Годишен извештај за параправна помош за 2011-2012.pdf

Анализа од спроведен мониторинг на имплементација и буџет на Програмата за активна здравствена заштита  на мајки и деца за 2011.pdf

Наоди од спроведена мониторинг на имплементација и буџет за рана детекција на малигни заболувања.pdf

2011

Насилство врз жени на работно место - Психолошко и сексуално вознемирување на жените на работното место.pdf

Violence over women at the workplace - Psychological and sexual harassment of women at the workplace.pdf

Локален Акционен План - Здравство - Кочани.pdf

Локален Акционен План - Здравство - Тетово.pdf

Локален Акционен План - Семејно Насилство - Кочани.pdf

Локален Акционен План - Семејно Насилство - Тетово.pdf

Пристап до лековите за унапредување на здравјето на жените во Република Македонија.pdf

2010

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално ниво.pdf

Водич за психолошка помош и поддршка на жртвите на семејно насилство.pdf

Анализа на засолништата.pdf

Shelter Analysis.pdf

Прирачник за сексуално и репродуктивно здравје.pdf

Прирачник за сексуално и репродуктивно здравје (албански).pdf

Остеопороза – тивка епидемија на современата жена (брошура).pdf

2009

Психолошко советувалиште за жртви на семејно насилство (леток).pdf

Психолошко советувалиште за жртви на семејно насилство (леток) (албански).jpg

Молчењето не е злато (брошура).pdf

Човекови права и права на заедниците.pdf

Човекови права и права на заедниците (албански).pdf

2008

Национална стратегија за заштита од семејно насилство 2008-2011 (македонски и албански).pdf

Живот во сенка (брошура).pdf

Живот во сенка (брошура) (албански).pdf

Водич за постапување на професионалните структури при заштита од семејно насилство во казненоправниот систем.pdf

Водич за постапување на професионалните структури при заштита од семејно насилство.pdf

Здравјето, здравствената заштита и влијанијата врз здравјето кај Ромите во РМ.pdf

Health, health care and impacts on the health of the Roma in RM.pdf

Абортус - нема аргумент против (леток).pdf

Чекор кон Европската Унија.jpg

2007

Живот во сенка - студија за семејно насилство.jpg

Живот во сенка - студија за семејно насилство (англиски).jpg

Живот во сенка - студија за семејно насилство (албански).jpg

Децентрализација - Зошто и како.jpg

2006

Ризични фактори кај ромската популација по однос на феноменот трговија со луѓе.pdf

Анализа на состојбата на Ромите во Република Македонија во однос на опфатот со здравствено осигурување.pdf

Прирачник за Контрацепција.pdf

Женското политичко прашање во Македонија - Приказна зад бројките.jpg

2005

Извештај во сенка кон Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација на жената.pdf

Shadow Report on the Implementation of the Conventionon Elimination of all Forms of Discrimination against Women.pdf

Менопауза – приказна на секоја жена.pdf

Што се треба да знаете за покачениот крвен притисок

Младите жени тоа го можат.jpg

2004

Заштити се, СИДА-та е и во твоето соседство

Женски здравствени информативни центри.jpg

Остеопороза – тивка епидемија на современата жена.pdf

Како до сини картони

 2003

Не по твоја вина.pdf

Не по твоја вина (албански).pdf

Ти имаш право да бидеш ти

Центри за Правна помош (леток).pdf

Центри за Правна помош (леток) (албански).pdf

За сигурна насока

Дали знаеш која врска е насилна?

Светски извештај за насилство и здравје.pdf

Примарна здравствена заштита и женски репродуктивни и сексуални права: Каква е состојбата денес

Повик за акција.pdf

2002

Прирачник за работа со општа популација - семејно насилство.pdf

Жените тоа го можат (читанка).pdf

Жените во Република Македонија - Тенденции за развој.jpg

2001

Насилството не е само мој проблем.pdf

Насилството не е само мој проблем (албански).pdf

Трансформација на жртвата во победник

Хронологија на едно време.jpg

2000

Извештај од спроведено теренско истражување – семејно насилство.pdf

Report on the the implemented field research - Domestic Violence.pdf

Самопреглед на дојка

1999

Зошто жените трпат насилство

1998

Бенингни и малигни заболувања на матката и јајниците

Полово преносливи болести

Контрацепција

Абортус

Стратегија за избори.jpg

Медиуми.jpg

Креирање на тим за изборна кампања.jpg

Привлекување и контакт со гласачите.jpg

1997

Реа Силвија

Политичко истражување како аргумент за остварување на правата на жената.jpg

Прибирање средства за изборна кампања.jpg

Интервју.jpg