Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права

Здравјето, здравствената заштита и влијанијата врз здравјето кај Ромите во РМ.pdf

Health, health care and impacts on the health of the Roma in RM.pdf

Абортус - нема аргумент против (леток).pdf

Чекор кон Европската Унија.jpg

 

Еднаков пристап до правда

Национална стратегија за заштита од семејно насилство 2008-2011 (македонски и албански).pdf

Живот во сенка (брошура).pdf

 

Живот во сенка (брошура) (албански).pdf

Водич за постапување на професионалните структури при заштита од семејно насилство во казненоправниот систем.pdf

Водич за постапување на професионалните структури при заштита од семејно насилство.pdf