Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално ниво.pdf

Прирачник за сексуално и репродуктивно здравје.pdf

Прирачник за сексуално и репродуктивно здравје (албански).pdf

Остеопороза – тивка епидемија на современата жена (брошура).pdf

 

Еднаков пристап до правда

Водич за психолошка помош и поддршка на жртвите на семејно насилство.pdf

Анализа на засолништата.pdf

 

Shelter Analysis.pdf