Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права

Локален Акционен План - Здравство - Кочани.pdf

Локален Акционен План - Здравство - Тетово.pdf

Локален Акционен План - Семејно Насилство - Кочани.pdf

Локален Акционен План - Семејно Насилство - Тетово.pdf

Пристап до лековите за унапредување на здравјето на жените во Република Македонија.pdf

 

Еднаков пристап до правда

Насилство врз жени на работно место - Психолошко и сексуално вознемирување на жените на работното место.pdf

Violence over women at the workplace - Psychological and sexual harassment of women at the workplace.pdf