Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права

Submission to the UN Universal Periodic Review 18th Session of the UPR Working Group.pdf

Bringing justice to health - The impact of legal empowerment projects on public health.pdf

Вклученост на граѓаните на општина Кочани во процесот на одлучување и буџетирање.pdf

Вклученост на граѓаните на општина Тетово во процесот на одлучување и буџетирање.pdf

Анализа на имплементација на дел од Програмата за рана детекција на малигни заболувања за 2011.pdf

Policy Brief - Буџетот за превентивна здравствена заштита не е прогресивен и постојано се намалува.pdf

Извештај за спроведување на Законот за заштита на правата на пациентите со фокус на механизмите за заштита на правата на пациенти.pdf

Заштита на права на пациенти со фокус на лица со интелектуална попреченост.pdf

Protection of the patient's rights - with focus on persons with intellectual disability.pdf

 

Еднаков пристап до правда

Институционален одговор и организациски политики во однос на насилство на работно место.pdf

Institutional response and organizational policies for violence at the workplace.pdf