Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права

Влијанието на социјалните детерминанти врз здравјето на Ромите и нивниот пристап до здравствената заштита во Република Македонија.pdf

Здравјето на Ромите и нивниот пристап до здравствената заштита од родов аспект.pdf

Што се случува со парите од холандскиот грант ОРИО наменети за унапредување на здравствената заштита на мајките и децата? Анализа на ОРИО проектот на Министерството за здравство на РМ.pdf

Сите сме луѓе: Секому здравствена заштита без разлика на етничката припадност.pdf

Опфат на децата Роми со вакцинацијата и превентивни здравствени услуги: Состојба, проблеми и решенија.pdf

Со колку пари располага здравството и колку се трошат за здравјето на Ромите во РМ.pdf

Владата на РM и Министерството за Здравство издвојуваат се помалку средства за програмата за превентивната здравствена заштита на мајките и децата.pdf

Во  Република Mакедонија не се спроведува организиран скрининг на карцином на дојка, иако Министерството за Здравство и Владата на РМ две години наназад издвојуваат средства за оваа намена.pdf

Во Република Македонија сеуште не постои организиран скрининг на карцином на грло на матка.pdf

 

Еднаков пристап до правда

Анализа на постапувањето на судовите при изрекување на привремените мерки за заштита од семејно насилство.pdf

Водич за привремени мерки за заштита од семејно насилство.pdf

 

Фискална транспарентност

Најзатворени институции за јавноста за 2013 година.pdf

Најнетранспарентна институција во РМ за 2013 година.pdf

Проактивно нетранспарентни институции во 2013 година.pdf