Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права

Јавните набавки, сива зона во работењето на јавниот здравствен сектор.pdf

Доенечка, перинатална и мајчина смртност во Република Македонија - Состојби и предизвици.pdf

Во период кога се бележи драстичен пораст на доенечката смртност кај Ромите, Владата на РМ и Министерството за здравство ги кратат активностите и средствата наменети за унапредување на здравјето на мајките.pdf

 

Еднаков пристап до правда

Report from the external evaluation - USAID Women’s Legal Protection Project

Наоди од спроведеното судско набљудување на предмети за насилство врз жени.pdf

Анализа на законска рамка и институционален одговор кон насилството врз жените.pdf

Did the UN Joint Program and UN Trust Fund contribute to implementation of the National Strategy for Protection Against Domestic Violence 2008-2011?.pdf

Водич за жртви на семејно насилство.pdf

Водич за жртви на семејно насилство (албански).pdf

Водич за жртви на семејно насилство (ромски).pdf

Водич за заштита на сексуалните работници од насилство.pdf

Водич за заштита на сексуалните работници од насилство (албански).pdf

Водич за заштита на сексуалните работници од насилство (ромски).pdf

Водич за заштита на жртви на трговија со луѓе.pdf

Водич за заштита на жртви на трговија со луѓе (албански).pdf

Водич за заштита на жртви на трговија со луѓе (ромски).pdf

Преглед на судски предмети во однос на прекршување на работнички права, со фокус на предмети за дискриминација и вознемирување на работно место.pdf

 

Фискална транспарентност

Дали и колку Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство за 2016-2018 допринесе за олеснување на пристапот до информации од јавен карактер и унапредување на нивото на Фискалната Транспарентност?.pdf

Нивото на реактивна транспарентност на јавните институции во 2015 наспроти 2016 година.pdf

Оцена на степенот на реактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2016 година.pdf

Оцена на степенот на проактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2016 година.pdf