Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Еднаков пристап до правда

 

2020

Exemption from payment of court fees for women who suffered  domestic violence - Knowledge and practices

Истражување  за  искуствата и знаењата за спречување и заштита од дискриминација на ранливите групи на граѓани

2019

Exemption from payment of court fees for women who suffered  domestic violence - Knowledge and practices

Истражување  за  искуствата и знаењата за спречување и заштита од дискриминација на ранливите групи на граѓани

Анализа на законскиот мандат на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и предусловите за транспарентност, отчетност и ефективност

Се казнува ли семејното насилство?  Дали сторителите на семејно насилство ја добиваат заслужената казна?

Кривичноправна заштита на жените жртви на семејно насилство

Клучни наоди - Може ли да се следи спроведувањето на цел 16.3. и во која мера Република Македонија го промовира владеењето на правото и еднаквиот пристап до правда за сите?

Може ли да се следи спроведувањето на цел 16.3. и во која мера Република Македонија го промовира владеењето на правото и еднаквиот пристап до правда за сите?

2018

Преглед на набљудувани судски постапки за семејно насилство.pdf

Анализа на трошоците и придобивките за обезбедувањето на трите постојни модалитети за правна помош и услуги во Република Македонија.pdf

2017

Наоди од спроведеното судско набљудување на предмети за насилство врз жени.pdf

Анализа на законска рамка и институционален одговор кон насилството врз жените.pdf

Did the UN Joint Program and UN Trust Fund contribute to implementation of the National Strategy for Protection Against Domestic Violence 2008-2011?.pdf

Водич за жртви на семејно насилство.pdf

Водич за жртви на семејно насилство (албански).pdf

Водич за жртви на семејно насилство (ромски).pdf

Водич за заштита на сексуалните работници од насилство.pdf

Водич за заштита на сексуалните работници од насилство (албански).pdf

Водич за заштита на сексуалните работници од насилство (ромски).pdf

Водич за заштита на жртви на трговија со луѓе.pdf

Водич за заштита на жртви на трговија со луѓе (албански).pdf

Водич за заштита на жртви на трговија со луѓе (ромски).pdf

Преглед на судски предмети во однос на прекршување на работнички права, со фокус на предмети за дискриминација и вознемирување на работно место.pdf

2016

Преглед на набљудувани судски постапки за насилство врз жени – март 2015 – октомври 2016.pdf

Преглед на правната заштита на жртвите од вознемирување на работното место.pdf

2015

6 месечен преглед на набљудувани судски постапки.pdf

Водич за заштита од вознемирување на работното место.pdf

Имплементација на законот за заштита од вознемирување на работното место.pdf

Прирачник за постапување на судовите во постапките за заштита од семејно насилство.pdf

2014

Анализа на постапувањето на судовите при изрекување на привремените мерки за заштита од семејно насилство.pdf

Водич за привремени мерки за заштита од семејно насилство.pdf

2013

Институционален одговор и организациски политики во однос на насилство на работно место.pdf

Institutional response and organizational policies for violence at the workplace.pdf

2012

Годишен извештај за параправна помош за 2011-2012.pdf

2011

Насилство врз жени на работно место - Психолошко и сексуално вознемирување на жените на работното место.pdf

Violence over women at the workplace - Psychological and sexual harassment of women at the workplace.pdf

2010

Водич за психолошка помош и поддршка на жртвите на семејно насилство.pdf

Анализа на засолништата.pdf

Shelter Analysis.pdf

2009

Психолошко советувалиште за жртви на семејно насилство (леток).pdf

Психолошко советувалиште за жртви на семејно насилство (леток) (албански).jpg

Молчењето не е злато (брошура).pdf

2008

Национална стратегија за заштита од семејно насилство 2008-2011 (македонски и албански).pdf

Живот во сенка (брошура).pdf

Живот во сенка (брошура) (албански).pdf

Водич за постапување на професионалните структури при заштита од семејно насилство во казненоправниот систем.pdf

Водич за постапување на професионалните структури при заштита од семејно насилство.pdf

2007

Живот во сенка - студија за семејно насилство.jpg

Живот во сенка - студија за семејно насилство (англиски).jpg

Живот во сенка - студија за семејно насилство (албански).jpg

Децентрализација - Зошто и како.jpg

2006

Ризични фактори кај ромската популација по однос на феноменот трговија со луѓе.pdf

Анализа на состојбата на Ромите во Република Македонија во однос на опфатот со здравствено осигурување.pdf

Прирачник за Контрацепција.pdf

Женското политичко прашање во Македонија - Приказна зад бројките.jpg

2005

Извештај во сенка кон Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација на жената.pdf

Shadow Report on the Implementation of the Conventionon Elimination of all Forms of Discrimination against Women.pdf

Менопауза – приказна на секоја жена.pdf

Што се треба да знаете за покачениот крвен притисок

Младите жени тоа го можат.jpg

2004

Заштити се, СИДА-та е и во твоето соседство

Женски здравствени информативни центри.jpg

Остеопороза – тивка епидемија на современата жена.pdf

Како до сини картони

 2003

Не по твоја вина.pdf

Не по твоја вина (албански).pdf

Ти имаш право да бидеш ти

Центри за Правна помош (леток).pdf

Центри за Правна помош (леток) (албански).pdf

За сигурна насока

Дали знаеш која врска е насилна?

Светски извештај за насилство и здравје.pdf

Примарна здравствена заштита и женски репродуктивни и сексуални права: Каква е состојбата денес

Повик за акција.pdf

2002

Прирачник за работа со општа популација - семејно насилство.pdf

Жените тоа го можат (читанка).pdf

Жените во Република Македонија - Тенденции за развој.jpg

2001

Насилството не е само мој проблем.pdf

Насилството не е само мој проблем (албански).pdf

Трансформација на жртвата во победник

Хронологија на едно време.jpg

2000

Извештај од спроведено теренско истражување – семејно насилство.pdf

Report on the the implemented field research - Domestic Violence.pdf

Самопреглед на дојка

1999

Зошто жените трпат насилство

1998

Бенингни и малигни заболувања на матката и јајниците

Полово преносливи болести

Контрацепција

Абортус

Стратегија за избори.jpg

Медиуми.jpg

Креирање на тим за изборна кампања.jpg

Привлекување и контакт со гласачите.jpg

1997

Реа Силвија

Политичко истражување како аргумент за остварување на правата на жената.jpg

Прибирање средства за изборна кампања.jpg

Интервју.jpg