Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права

 

2020

И по седум години од воспоставувањето на организиран скрининг на карцином на грло на матка жените се соочуваат со огромни проблеми во пристапот до гинеколошка здравствена заштита и бесплатен скрининг

2019

И по седум години од воспоставувањето на организиран скрининг на карцином на грло на матка жените се соочуваат со огромни проблеми во пристапот до гинеколошка здравствена заштита и бесплатен скрининг

Како макроекономските политики влијаат врз расположливите средства за финансирање на јавното здравство во периодот од 2011 до 2018 година?

Колку чини неплатената работа за нега во домашни услови?

Дали и колку граѓаните чувствуваат бенефит од спроведувањето на активните мерки , програми и услуги за вработување?

Дали активните мерки, програми и услуги за вработување кои ги спроведува Владата на РСМ ги одразуваат реалните потреби на граѓаните и допринесуваат кон унапредување на нивниот пристапот до пазарот на трудот и зголемување на вработливоста?

Дали граѓаните ги чувствуваат придобивките од постапките за јавни набавки во јавното здравство?

What happens to the money from the state budget, Council of Europe development bankloans and grant and Western Balkans investment fund grants for improvement of health status of citizens?

Извештај од спроведен мониторинг и анализа на планирањето и реализацијата на средствата во буџетот на министерството за здравство во периодот од 2012 до 2019 година

Извештај од спроведениот мониторинг и анализа на буџетот за превентивна здравствена заштита и  негова реализација за периодот од 2012 до 2019 година

За пет години во РМ умреле 203 жени од карцином на грло на матка, а Министерството за здравство во континуитет ги занемарува препораките за унапредување на организираниот скрининг на карцином на грло на матка и во 2019 година го намали буџетот за 2.8 милиони денари

Спој на концептите на социјална отчетност и правно зајакнување – Подадена рака за помош на целото Ромско семејство

2018

Колку лицата кои живеат со ретки болести чувствуваат бенефит од спроведувањето на програмата за лекување на ретки болести и колку државата ги исполнува своите обврски кон овие лица?.pdf

Пристапот на ЕСЕ – Социјална отчетност.pdf

Збогум на информативниот мрак – Жената Ромка посегна по своите здравствени права.pdf

Како макроекономските политики и практики во Република Македонија го ограничуваат пристапот до здравствените услуги и негативно влијаат врз него.pdf

How macroeconomic policies and practices in the Republic of Macedonia limit and negatively impact the access to health care services.pdf

2017

Јавните набавки, сива зона во работењето на јавниот здравствен сектор.pdf

Доенечка, перинатална и мајчина смртност во Република Македонија - Состојби и предизвици.pdf

Во период кога се бележи драстичен пораст на доенечката смртност кај Ромите, Владата на РМ и Министерството за здравство ги кратат активностите и средствата наменети за унапредување на здравјето на мајките.pdf

2016

Министерството за здравство и Владата на РМ потфрлија во остварување на основните цели на Програмата за организиран скрининг на карцином на грло на матка.pdf

За што се потрошени ветените, а нераспределени 1,8 милиони евра за лицата со ретки болести?.pdf

Извештај од мониторинг и анализа на Програмата за скрининг на карцином на грло на матка.pdf

Извештај од мониторинг и анализа на Програмата за ретки болести.pdf

Колку чини неплатената работа за нега на возрасни лица кои не се способни самостојно да ги извршуваат основните животни потреби во домаќинствата.pdf

Опфат на жените Ромки со Програмата за скрининг на рак на грло на матката.pdf

2015

Аларм 32 – Буџетот  за здравство на РМ за 2016 година.pdf

Препораки за унапредување на спроведувањето на програмата за скрининг (рано откривање) на карцином на грлото на матката.pdf

2014

Влијанието на социјалните детерминанти врз здравјето на Ромите и нивниот пристап до здравствената заштита во Република Македонија.pdf

Здравјето на Ромите и нивниот пристап до здравствената заштита од родов аспект.pdf

Што се случува со парите од холандскиот грант ОРИО наменети за унапредување на здравствената заштита на мајките и децата? Анализа на ОРИО проектот на Министерството за здравство на РМ.pdf

Сите сме луѓе: секому здравствена заштита без разлика на етничката припадност.pdf

Опфат на децата Роми со вакцинацијата и превентивни здравствени услуги: Состојба, проблеми и решенија.pdf

Со колку пари располага здравството и колку се трошат за здравјето на Ромите во РМ.pdf

Владата на РM и Министерството за Здравство издвојуваат се помалку средства за програмата за превентивната здравствена заштита на мајките и децата.pdf

Во  Република Mакедонија не се спроведува организиран скрининг на карцином на дојка, иако Министерството за Здравство и Владата на РМ две години наназад издвојуваат средства за оваа намена.pdf

Во Република Македонија сеуште не постои организиран скрининг на карцином на грло на матка.pdf

2013

Submission to the UN Universal Periodic Review 18th Session of the UPR Working Group.pdf

Bringing justice to health - The impact of legal empowerment projects on public health.pdf

Вклученост на граѓаните на општина Кочани во процесот на одлучување и буџетирање.pdf

Вклученост на граѓаните на општина Тетово во процесот на одлучување и буџетирање.pdf

Анализа на имплементација на дел од Програмата за рана детекција на малигни заболувања за 2011.pdf

Policy Brief - Буџетот за превентивна здравствена заштита не е прогресивен и постојано се намалува.pdf

Извештај за спроведување на Законот за заштита на правата на пациентите со фокус на механизмите за заштита на правата на пациенти.pdf

Заштита на права на пациенти со фокус на лица со интелектуална попреченост.pdf

Protection of the patient's rights - with focus on persons with intellectual disability.pdf

2012

Проценка на состојбата по однос на сексуалното и репродуктивното здравје и права на населението во РМ.pdf

Република Македонија - Извештај во сенка на имплементацијата на Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жената - 2012.pdf

Republic of Macedonia - Shadow Report on CEDAW.pdf

Заштита на права на пациенти.pdf

Protection of patients' rights.pdf

Заштита на права на пациенти - со фокус на правата на Ромите.pdf

Protection of the patients rights - with focus on the rights of Roma as patients.pdf

Заштита на права на пациенти - со фокус на лицата корисници на дроги.pdf

Protection of the patients rights - with focus on drug users.pdf

Анализа од спроведен мониторинг на имплементација и буџет на Програмата за активна здравствена заштита  на мајки и деца за 2011.pdf

Наоди од спроведена мониторинг на имплементација и буџет за рана детекција на малигни заболувања.pdf

2011

Локален Акционен План - Здравство - Кочани.pdf

Локален Акционен План - Здравство - Тетово.pdf

Локален Акционен План - Семејно Насилство - Кочани.pdf

Локален Акционен План - Семејно Насилство - Тетово.pdf

Пристап до лековите за унапредување на здравјето на жените во Република Македонија.pdf

2010

Остеопороза – тивка епидемија на современата жена (брошура).pdf

2009

Човекови права и права на заедниците.pdf

Човекови права и права на заедниците (албански).pdf

2008

Здравјето, здравствената заштита и влијанијата врз здравјето кај Ромите во РМ.pdf

Health, health care and impacts on the health of the Roma in RM.pdf

Абортус - нема аргумент против (леток).pdf

Чекор кон Европската Унија.jpg

2007

Живот во сенка - студија за семејно насилство.jpg

Живот во сенка - студија за семејно насилство (англиски).jpg

Живот во сенка - студија за семејно насилство (албански).jpg

Децентрализација - Зошто и како.jpg

2006

Ризични фактори кај ромската популација по однос на феноменот трговија со луѓе.pdf

Анализа на состојбата на Ромите во Република Македонија во однос на опфатот со здравствено осигурување.pdf

Прирачник за Контрацепција.pdf

Женското политичко прашање во Македонија - Приказна зад бројките.jpg

2005

Извештај во сенка кон Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација на жената.pdf

Shadow Report on the Implementation of the Conventionon Elimination of all Forms of Discrimination against Women.pdf

Менопауза – приказна на секоја жена.pdf

Што се треба да знаете за покачениот крвен притисок

Младите жени тоа го можат.jpg

2004

Заштити се, СИДА-та е и во твоето соседство

Женски здравствени информативни центри.jpg

Остеопороза – тивка епидемија на современата жена.pdf

Како до сини картони

 2003

Не по твоја вина.pdf

Не по твоја вина (албански).pdf

Ти имаш право да бидеш ти

Центри за Правна помош (леток).pdf

Центри за Правна помош (леток) (албански).pdf

За сигурна насока

Дали знаеш која врска е насилна?

Светски извештај за насилство и здравје.pdf

Примарна здравствена заштита и женски репродуктивни и сексуални права: Каква е состојбата денес

Повик за акција.pdf

2002

Прирачник за работа со општа популација - семејно насилство.pdf

Жените тоа го можат (читанка).pdf

Жените во Република Македонија - Тенденции за развој.jpg

2001

Насилството не е само мој проблем.pdf

Насилството не е само мој проблем (албански).pdf

Трансформација на жртвата во победник

Хронологија на едно време.jpg

2000

Извештај од спроведено теренско истражување – семејно насилство.pdf

Report on the the implemented field research - Domestic Violence.pdf

Самопреглед на дојка

1999

Зошто жените трпат насилство

1998

Бенингни и малигни заболувања на матката и јајниците

Полово преносливи болести

Контрацепција

Абортус

Стратегија за избори.jpg

Медиуми.jpg

Креирање на тим за изборна кампања.jpg

Привлекување и контакт со гласачите.jpg

1997

Реа Силвија

Политичко истражување како аргумент за остварување на правата на жената.jpg

Прибирање средства за изборна кампања.jpg

Интервју.jpg