Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Унапредување на процесот на закрепнување и навремена реакција на ромската заедница во кризни состојби преку партиципативно и проактивно дејствување

На 18 мај 2021 година ја одржавме првата средба со партнерските организации (ЛИЛ, Романо Чачипе, ИРИЗ и Станица ПЕТ). На оваа средба дискутиравме за наредните чекори и активности за Унапредување на процесот на закрепнување и навремена реакција на ромската заедница во кризни состојби преку партиципативно и проактивно дејствување.

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre