Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Фокус група во Тетово

На 10.07.2019, во Тетово, Граѓанската организација Женски Форум одржа фокус група со невработени жени, жителки на Тетово и с. Шипковица, на која беше дискутирано нивото на информираност на жените со активните мерки и услуги за вработување и нивната корисност.

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre