Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Граѓаните на општина Тетово и с. Шипковица дискутираа и ги оценуваа активните мерки и програми за вработување, како и услугите за вработување кои ги нуди АВРМ

Оваа дискусија е дел од активностите за мониторинг на ефикасноста, ефективноста, квалитетот и задоволството од спроведувањето на активните мерки и програми за вработување на АВРМ.

Проектот е поддржан од Европската Унија  и преку неговата имплментација Здружението ЕСЕ и „Акција Здруженска“ спроведоа низа на активности во насока на оценување на начинот на имплементација на политиките и мерките за вработување во РМ.

 

 

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre