Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Трет ден: Обука за социјална отчетност и правно застапување

На третиот ден од регионалната обука на учесниците им беа презентиран процесот на спојување на методите за работа на социјалната отчетност и правното зајакнување  со цел соодветно препознавање  и адресирање на проблемите на ромската заедница.

Дополнително се отвори дебата на кој начин да се решат проблемите на Ромската заедница и како да се имплементираат методологиите за социјална отчетност и правно застапување во иднина, со цел да се постигнат позитивни промени и подобрување на пристапот до здравствена заштита и степенот на користење на здравствените права на Ромите во регионот.

Исто така беше дискутирано по однос на можностите за заедничко делување и вмрежување на граѓанските организации од регионот кои работат на полето на унапредување на здравјето на Ромите.

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre