Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

ЕСЕ е дел од работилницата насловена како "Innovative Financing for Global Health, Preparing Communities for Engagement in the Response”

Во периодот од 21 до 22 јуни 2018 година двајца претставници на ЕСЕ беа дел од работилницата за иновативно финансирање на здравствениот сектор на глобално ниво. Работилницата се одржа во Бангкок, Тајланд во организација на Civil Society Sustainability Network, APCASO и Global Network of People Living with HIV, а на истата присуствуваа повеќе од 20 претставници на граѓански и меѓународни организации. 

За време на работилницата беше дискутирано на повеќе теми од оваа област, меѓу кои: методи на иновативно финансирање, одржливо финансирање за обезбедување на универзална покриеност со здравствена заштита, развојна помош, такси за финансиски трансакции, социјално партнерство на јавни здравствени установи и граѓански организации, обврзници со социјален и развоен импакт итн.

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre