Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Обука за аниматори и фацилитатори од Ромската заедница кои ќе работат на интегрираниот пристап (Социјална отчетност и Правно зајакнување)

Во периодот од 10 до 13 април беше спроведена обука за аниматори и фацилитатори од ромската заедница кои ќе работат на интегрираниот пристап (социјална отчетност и правно зајакнување) со цел унапредување на здравјето и пристапот до здравствена заштита за ромското население од општината Шуто Оризари. Учесници на обуката беа претставници на неформална група на граѓански активисти од општината Шуто Оризари. На обуката беа опфатени следните теми: Здравје и право на здравје, Здравствен систем и финансирање на здравствениот систем, Здравје и здравствена заштита на мајките и децата, Женско и репродуктивно здравје и здравствена заштита поврзана со истото, Права од здравственото осигурување, Заштита на здравствените права и Остварување на право за пристап до информации од јавен карактер. Дополнително на учесниците им беа презентирани методологиите на социјална отчетност, вклучувајќи ги мониторингот во заедницата, мониторинг на буџети и социјалната ревизија, како и методологијата на правно зајакнување, односно обезбедување на параправна помош. По спроведената обука претставниците од неформалната група на граѓански активисти ќе започнат со работа во ромските населби во Шуто Оризари, применувајќи ги методологиите на социјална отчетност и правно зајакнување, со цел унапредување на пристапот до здравствените услуги за Ромите, со посебен фокус на жените, мајките и децата од ромските заедници.

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre