Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

Работилница за буџетско застапување и примена на методологијата за мониторинг и анализа на буџети на програмите за намалување на штети од користење на дроги

Целта на работилницата беше претставници на секретаријатот на Евроазиската мрежа за намалување на штети кои работата со организации од Молдавија, Литванија, Грузија, Белорусија, Казахстан и Таџикистан  кои спроведуваат програми за намалување на штети, да се запознаат со методологијата на мониторинг и анализа на буџети со цел истата да ја применат во својата работа за обезбедување на одржливост на овие програми по завршувањето на финансирањето на истите од страна на Глобалниот фонд. На работилницата учествуваше еден претставник од Здружение ЕСЕ, при што беше претставен теоретскиот концепт за примена на методологијата на мониторинг и анализа на буџети и застапување базирано на истата, а воедно беа споделени искуствата од работата на ЕСЕ на ова поле.  Работилницата се одржа од 21 до 22 јануари, 2017 година во Вилнус, Литванија. Оваа работилница е почетна работилница од низата на активности кои ЕСЕ ќе ги спроведува во соработка со Евроазиската мрежа за намалување на штети на полето на применета буџетска работа и буџетско застапување.

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre