Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

Работилница за јакнење на капацитетите на ЕСЕ на полето на родово буџетирање

Во текот на март, 2016 година  беше одржана работилница за родово буџетирање на која учествуваше персоналот на ЕСЕ Работилницата беше фацилитирана од страна на меѓународниот експерт  Debbie Budlenderи се одржа во Кејптаун,  Јужно Африканска Република.

На работилницата беа дефинирани целите и приодите за застапување и натамошните чекори на четирите полиња на кои работи ЕСЕ во областа на родово буџетирање: неплатена нега на тешко болни лица; бесплатна правна помош на жените жртви на семејно насилство; мониторинг и анализа на спроведувањето на ОРИО грантот;  и мониторинг и анализа на Националната стратегија за заштита од семејно насилство 2008-2011 година на РМ.

На работилницата ЕСЕ во соработка со експертот подготви нацрт план за работата на ЕСЕ на полето на макроекономска анализа од аспект на човекови правата.

 

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre