Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Обука за буџетско и програмско планирање и реализација на Превентивните програми на Министерството за здравство и пристап до информации од јавен карактер

Здружението ЕСЕ на 25 декември 2015 година во хотел Солун, Скопје реализираше еднодневна обука за 34 претставници од партнерските ромски организации од Шуто Оризари, Делчево, Виница и с. Црник и граѓани на овие општини. На обуката беа покриени повеќе теми и тоа: Превентивни програми на Министерството за здравство (содржина, извршител им буџет и процес на подготовка, усвојување и измени) и Право на пристап до информации од јавен карактер (правна регулираност и практично остварување на правото на пристап до информации од јавен карактер).

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre