Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Работилница „Заштита од вознемирување на работно место“

На 21-ви Октомври 2015 година во хотел Кичево, Здружението ЕСЕ во соработка со УНАСМ, организираше едукативна трибина за информирање на вработени и невработени лица од јавниот и приватниот сектор во однос на појавата на вознемирување на работно место. Посебен дел од работилницата беше фокусиран на елаборирање на законската регулатива и механизмите за заштита на жртвите на психичко и сексуално вознемирување на работно место, како и на давање предлози за нејзино унапредување.  На работилницата присуствуваа 25 учесници, а пак предавачи на истата беа: Дивна Змејковска и Билјана Чкламовска.

Оваа активност е продолжение на досегашните активности на ЕСЕ на полето на унапредување и заштита на жртвите на вознемирување на работно место и истата е финансиски поддржана од CNV Холандија.

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre