Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Работилница за внесување, обработка и анализа на буџети и буџетски документи

На 01 октомври 2015 година во просториите на Здружението ЕСЕ беше одржана еднодневна работилница за јакнење на капацитети на граѓани за буџет, буџетски процес на национално ниво, буџетски документи, анализа на буџетски податоци и користење на буџетски податоци. На работилницата беа обучени три лица кои во наредниот период ќе ги внесат и обработат податоците содржани во буџетските документи кои се однесуваат на периодот од 2011 до 2015 година. Подготвените анализи и податоци во текот на месец ноември ќе бидат објавени на интернет страницата www.fiskalnatransparentnost.org.mk во делот база на фискални податоци и истите ќе бидат достапни за користење од пошироката јавност.

Со оваа активност ЕСЕ има за цел да ја промовира важноста од буџетите и буџетските податоци, важноста од следење на имплементацијата на јавните политики од аспект на буџетска реализација и важноста од учество на граѓаните во процесот на донесување на одлуки со користење на конкретни факти и податоци.

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre