Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Обука за спроведување на истражување за проценка на факторите кои имаат влијание врз менталното здравје на Ромите и руралното население

Здружение ЕСЕ на 07 септември организираше и спроведе обука за спроведување на истражување за проценка на факторите кои имаат влијание врз менталното здравје на Ромите и руралното население. Обуката беше спроведена од страна на меѓународните консултанти од Универзитетот во Севилја, Шпанија. На обуката на учесниците првично им беше презентирана дефиниција на пристапот базиран на права за унапредување на менталното здравје, како и целите на истражувањето кои се базираат на овој пристап.  Потоа учесниците беа запознаени со методите и начинот на обработка на податоците од претходно спроведените фокус групи за проценка на факторите кои имаат влијание врз менталното здравје, како и со првичните наоди од фокус групите. Учесниците се запознаа и со специфичните цели на истражувањето, како и со начинот на кој истите се утврдени. Учесниците беа запознаени со процесот на развој на истражувањето. Потоа на учесниците длабинско им беше презентирано севкупното истражување презентирање на истртажувањето. Учесниците беа запознаени и со пристапот и користење на алатката Photo Voice, која исто така ќе се спроведе во рамки на ова истражување. На крај на учесниците им беа претставени и прашалници според кои ќе се спроведува истражувањето и тоа три вида на прашалници: прашалник за анкетирање на лица на раководни позиции од јавни установи, прашалник за анкетирање на лица кои даваат услуги во рамки на јавни установи и прашалник за заедниците, односно лица од ромските и руралните заедници. На крајот од обуката имаше отворена дискусија во која учесниците имаа можност да ги искажат своите мислења за прашалниците и да дадат предлози за нивно унапредување. На обуката учествуваа 25 учесници, активисти во заедницата и претставници од локални граѓански организации од Шуто Оризари, Прилеп, Куманово, Делчево, Пехчево, Виница и Свети Николе.

Активноста е финансиски поддржана од Европската Унија.

Read more...

Повик за ангажман на компанија - За спроведување на истражување за пристапот до примарна здравствена заштита за Ромите и руралното население во Република Северна Македонија

Здружението ЕСЕ е граѓанска организација која работи на подобрување на спроведувањето на социјалните и економски права на ранливите групи на граѓани, преку нивно зајакнување, мобилизирање и вклучување во планирањето, спроведувањето и оценувањето на јавните политики и услуги во Р. Северна Македонија.

Основана во 1994 година, ЕСЕ е активна и на локално и на национално ниво, како и во платформите на граѓански организации од Централна и Југоисточна Европа.

Во рамки на годишната Програма за работа на Здружение ЕСЕ за 2022 година, која е кофинансирана од Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, спроведуваме активности за унапредување на пристапот до примарна здравствена заштита за Ромите и лицата кои што живеат во рурални средини во Р. Северна Македонија. Активностите ќе се спроведуваат во периодот од септември до декември 2022 година.

Read more...

Конкурс за фотографија или видео на тема: ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО КОЈА ЖИВЕМЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ КОИ ПРОМЕНИТЕ НА ИСТАТА ГИ ПРЕДИЗВИКУВААТ ВРЗ НАШЕТО ЗДРАВЈЕ

ЦЕЛ НА КОНКУРСОТ

Целта на овој конкурс е на креативен начин, низ фотографија или пак видео, учениците во основно или пак средно образование да ги искажат своите ставови за животната средина во која живеат и последиците кои промените на истата ги предизвикуваат врз нивното здравје. Како и да се дадат насоки за подобрување на квалитетот на живеење преку заштита на животната средина.

Теми

  1. Високите температури и животната средина и здравјето.
  2. Жешките точки (загадувачи на воздух, вода и почва) и животната средина и здравјето.
  3. Човекот како фактор за подобрување/уништување на животната средина и здравјето на останатите граѓани.
  4. Државната контрола и грижа за не/подобрување на животната средина и здравјето.
  5. Почитувани функционери.

Краен рок за пријавување: 15 септември 2022 година.

 

НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Учениците треба да се пријават индивидуално со најмногу едно дело на некоја од дадените теми.

Учениците може сами да изберат дали делото со кое ќе се пријават на овој конкурс ќе биде во формат на фотографија, комбинација од фотографии прикажани на едена страна во облик на приказна или видео. На фотографиите и видеото дозволено е користење на текст со цел појаснување на пораката за јавноста или пак давање на конкретна препорака.

Доставеното дело треба да биде со висок квалитет и јасно да ја прикаже саканата порака.

Нема да бидат земени предвид за разгледување делата кои поттикнуваат говор на омраза и/или содржат било какви елементи  на дискриминација на граѓаните врз основа на пол, раса, верска, национална, социјална или политичка припадност.

Со пријавување на конкурсот, авторите се согласуваат да го пренесат на организаторот на конкурсот правото на јавно изложување и/или објавување на делата, а авторите на наградените дела (првите три места) се согласуваат на организаторот на конкурсот да ги пренесат сите авторски и други права на користење на делата.

Read more...

Дискусија во фокус група за еколошките ризици врз здравјето на Ромите во Општина Прилеп

На 18 август 2022 година се одржа дискусија во фокус група на која присуствуваа 17 учесници. Дел од фокус групата беа жители на населените места Тризла 1 и 2; претставници на две граѓански организации; претставници на секторите за животна средина, комунални дејности и локален економски развој во општина Прилеп; и претставници на партнерската организација Станица Пет од Прилеп. Дискусијата беше фацилитирана од Ивана Петкановска експерт во областа на екологија и животна средина, ЕСЕ и ТИМ Институт. За време на дискусијата учесниците дискутираа за повеќе потенцијални ризици од промените во животната средина на кои значително се изложени Ромите, и тоа: излевање на фекален отпад во одредени наурбанизирани делови на Тризла 2, немање на питка вода во домовите и довод на вода за домашна употреба, населеност на заштитени подрачја за кои нема можност за урбанизација, немање на детален урбанистички план за ова населено место, диви депонии, недостаток на атмосферска канализација, итн. Резултатите од оваа фокус група ќе бидат презентирани во една поопсежна студија која ЕСЕ ќе ја промовира кон крајот на 2022 година.

Read more...

Повик за ангажман на надворешни лица активисти во заедницата за спроведување на активности за проценка на потребите на Ромските и руралните заедници во однос на пристапот до примарна здравствена заштита

ПОВИК ЗА АНГАЖМАН НА НАДВОРЕШНИ ЛИЦА

Надворешни лица активисти во заедницата кои ќе бидат ангажирани во активностите за проценка на потребите  на Ромските и руралните заедници во однос на пристапот до Примарна здравствена заштита

Здружението ЕСЕ е граѓанска организација која работи на подобрување на спроведувањето на социјалните и економски права на ранливите групи на граѓани, преку нивно зајакнување, мобилизирање и вклучување во планирањето, спроведувањето и оценувањето на јавните политики и услуги во Р. Северна Македонија.

Основана во 1994 година, ЕСЕ е активна и на локално и на национално ниво, како и во платформите на граѓански организации од Централна и Југоисточна Европа.

Во рамки на годишната Програма за работа на Здружение ЕСЕ за 2022 година, која е кофинансирана од Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, спроведуваме активности за унапредување на пристапот до примарна здравствена заштита за Ромите и лицата кои што живеат во рурални средини во Р. Северна Македонија. Активностите ќе се спроведуваат во периодот од септември до декември 2022 година.

Read more...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre