Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

Information on the work of the ESE office

According to the recommendations of the Ministry of Health for Prevention of the Spread of the COVID-19 virus, the ESE office will be closed from tomorrow, March 17, 2020.

For any needs please contact us at the email addresses on this website at the following links:

http://www.esem.org.mk/en/index.php/contact.html

http://www.esem.org.mk/en/index.php/aboutus/organizational-setup-and-governing-bodies.html

 

Повик и услови за ангажман на експерти за Подготовка на Методологија за мерење на пристапот до правда за жени кои претрпеле семејно насилство

УСЛОВИ ЗА АНГАЖМАН НА ЕКСПЕРТИ

- Подготовка на Методологија за мерење на пристапот до правда за жени кои претрпеле семејно насилство

Оваа активност е дел од проектот „Give Priority to Gender Equality, поддржан грант од ЕУ, референтен бр. IPA/2019/413-755. Основна цел на проектот е унапредување на родовата еднаквост и еднаквите можности за ранливите групи на граѓани во областа на социјалните и економските права, односно во областа на родово засновано насилство, вработување и вработливост, здравствени права, пристап до правда и пристап до фискална транспарентност. Конкретно, овој повик за прибирање на понуди е подготвен во рамките на Стратешка цел 2. Обезбедување на еднаков пристап до правда во областа на социјалните и економските права, со цел подготовка на Методологија за мерење на пристап до правда за жените кои претрпеле семејно насилство.

 1. Позадина

Семејното насилство како родово засновано насилство е законски регулирано од 2004 година, со усвојување на одредби во рамките на Законот за семејство и Кривичниот законик. Формално правниот систем за заштита од семејно насилство предвидува итна заштита, помош и поддршка на жртвата, како и инкриминирање на дејствијата на семејно насилство и кривично гонење на сторителите. Во оваа насока, итната заштита на жените се обезбедува преку привремените мерки за заштита кои се изрекуваат во граѓанска судска постапка. Паралелно, инкриминирани се сите форми на семејното насилство (физичко, психолошко и сексуално) и предвидена е кривична одговорност за сторителите на семејно насилство, со предвидени повисоки (затворски) казни за овој вид на кривични дела. Во 2015 година стапи на сила новиот Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, кој во себе ги инкорпорираше одредбите од Законот за семејство и дополнителни одредби за улогата на органите и институциите кои треба да бидат вклучени во системот на заштита. Во 2019 година од страна на МТСП беше инициран процес на подготовка на нацрт Закон за заштита од родово засновано насилство, во кој беа вметнати и законските одредби за заштита од семејно насилство (законот е во фаза на усвојување).

Наспроти законската регулираност, во пракса изостанува спроведувањето на законските одредби, односно ефективната заштита на жените кои трпат семејно насилство. Ситуацијата е понеповолна, дотолку повеќе што постоечкиот  систем за заштита од семејно насилство има сериозни недостатоци кои егзистираат од самото негово воспоставување: недостаток на услуги за жените кои претрпеле семејно насилство; мал број на иницирани постапки за изрекување на привремени мерки за заштита; несоодветно постапување на институциите; ниско ниво на координација помеѓу институциите; неалоцирање на финансиски средства; благо казнување на сторителите на семејно насилство и др.

Read more...

Rule of Law Index for 2020

In the latest Rule of Law Index for 2020, the World Justice Project ranks our country 58th in terms of adhering to the basic democratic values and principles of the rule of law. At the same time, the Rule of Law Index is considered to be a leading source of original and independent data on the rule of law in states around the world.

According to the 2020 Index, there is no improvement in the rule of law in the Republic of North Macedonia and it is concerning  that there is regress in certain factors, such as tackling corruption and openness of the Government. The situation has not improved in the other areas of the rule of law as well, such as: limitations on government power, enforcement of regulations, civil and criminal justice. The only slight improvement is in the area of fundamental human rights, while the area of public order and peace is consistently ranked the best.

Read more...

Medicines for the people, not for profit!

23.03.2020: Medicines for the people, not for profit!

Far from promoting innovation, private research and the pharmaceutical industry pursue profit objectives rather than public health objectives. They have been withdrawing from essential medicines research, the profitability of which they consider uncertain: the World Health Organization (WHO) deplores budget cuts in the search for drugs for antimicrobial resistant bacteria that cause tens of thousands of deaths every year.

Past experience shows us that that pharmaceutical companies are only interested in making profit. Novartis's patented medicine for the treatment of spinal muscular atrophy (Zolgensma) is known as "the most expensive drug in the world". Gilead's patented medicine for the treatment of hepatitis C (name of drug since you included the earlier one) sold at 400 times the production cost. The procedures for authorizing the marketing of medicines in Europe are designed to favour commercial interests at the expense of serious assessments of efficacy and safety. Research shows that only 10% of new medicines authorized for marketing in Europe have real advantages beyond medicines that are already available.

In fact, citizens ultimately pay for their medicines twice: once by funding public research in hospital and university research centres and a second time when they buy the medicines from laboratories that have acquired patents based on the results of public research.

Read more...

Посета на партнерската организација ИРИЗ за обезбедување техничка поддршка

На ден 14.02.2020 година остваривме посета на партнерската организација ИРИЗ. Посетата беше остварена со цел да се обучат фацилитаторите од организацијата да внесуваат податоци во дата базата, подготвена во статистичкиот програм Epi Info. Во оваа дата база фацилитаторите ќе ги внесуваат податоците за опфатот на децата Роми со вакцинација од општината Шуто Оризари, поточно од населбите во кои што работи партнерската организација ИРИЗ.

Активностите се спроведуваат во рамки на Програмата за работа на ЕСЕ, финансиски поддржана од Фондацијата Отворено општество Македонија и Европската Унија.

Read more...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre