Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

Работна средба за унапредување на фискалната транспарентност во јавниот здравствен сектор и олеснување на постапката за слободен пристап до информации од јавен карактер

На 25 септември 2015 година, во ГЕМ Клубот во Скопје, Здружението ЕСЕ спроведе работна средба за унапредување на фискалната транспарентност во јавниот здравствен сектор и олеснување на постапката за слободен пристап до информации од јавен карактер. На работната средба учествуваа 15 претставници на ЈЗУ од Р. Македонија. Односно, учество земаа ЈЗУ ЗД Македонски Брод, ЈЗУ ЦЈЗ Велес, ЈЗУ Институт за јавно здравје, ЦЈЗ Тетово, ЦЈЗ Скопје, ЦЈЗ Охрид, ЈЗУ ЗД Скопје, ЈЗУ ЗД Струга, ЈЗУ ЗД Кавадарци, ЈЗУ ЗД Дебар и ЈЗУ ЗД Ресен.

На работната средба ЕСЕ и претставниците од јавните здравствени установи дискутира за: можните начини за унапредување на сегашното ниво на транспарентност во јавниот здравствен сектор;  начинот на кој досега се спроведува Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и потешкотиите со кои се соочуваат јавните здравствени установи за целосно исполнување на законските обврски; можни чекори за унапредување на постапката за слободен пристап до информации од јавен карактер; предлози за заедничка соработка и иницијативи на јавните здравствени установи и Здружението ЕСЕ итн.

Read more...

Training for Judges: Strengthening the Implementation of the UN Convention for Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

In the frames of the USAID’s Women’s Legal Protection Project, in the period 21 to 23 September Association ESE has organized  training for judges "Strengthening the implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)." The training was attended by 20 judges from 10 courts that are involved in the process of monitoring of ongoing court cases related to violence against women, as well as representatives of civil society organizations involved in the  implementation of USAID’s Project.

The objective of the training was to raise the level of judicial protection for  women victims of violence and discrimination, and it was delivered by representatives of an organization from Malaysia which has extensive experience and credibility to work in this field, IWRAW Asia Pacific, Ayesha Sen Choudhury and Jane Connors. Participants were introduced to the content of CEDAW, including other relevant documents such as General Recommendations of the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women and the Concluding Observations regarding the implementation of CEDAW in Macedonia. The focus was put on international standards and state obligations in relation to violence against women.

Read more...

Association ESE submitted the Joint submission on health to the International Covenant on Economic, Social and Cultural rights (ICESCR)

The Association for emancipation, solidarity and equality of women– ESE, in cooperation with 9 other organizations of citizens with support of the Open Society Foundation, New York and Macedonia, prepared and submited Joint submission on health to highlight the problems associated with non-fulfillment of the Right to health (article 12 of the International Treaty on Economic, Social and Cultural Rights and General comment no.14) by several vulnerable groups: Roma people, people living with HIV/AIDS, drug users, women, people with rare diseases, people with intellectual disability and victims of trafficking in human beings. At the same time, the realization of the right to health of women and Roma has been analyzed in this submission from the perspective of the application of article 2.1 of the Treaty- Maximum Use of available resources. The Submission aims at contributing to the consideration and formulation of the List of issues at the Committee‘s Pre-Sessional Working group in October, and to raise questions to the Government of RM for the fulfillment  the right to health as regulated in the Covenant.

Attachments:

Joint submission on health to the UPR- ESE and other CSO’s

 

Здружението ЕСЕ и Министерството за здравство одржаа втора по ред работна средба во рамки на процесот за унапредување на фискалната транспарентност на Владата на РМ

На 23 септември, 2015 година во просториите на Министерството за здравство се одржа втората по ред работна средба на претставници на Здружението ЕСЕ  и Министерството за здравство на РМ одговорни за координирање на превентивните и куративните програми од буџетот на министерството. Имено, Владата на РМ  по разгледување на прогресот за имплементацијата на Акцискиот план за Отворено владино партнерство за 2014 - 2016 година, го задолжи Министерството за здравство најдоцна до 31 декември 2015 година да усвои и објави годишен финансиски и програмски извештај за секоја од превентивните и куративните програми финансирани од буџетот на Министерството за здравство на интернет страницата на министерството. Објавувањето на извештаите понатаму треба да се одвива во континуитет, односно министерството ваквите извештаи треба да ги објавува на полугодишно и годишно ниво.

Read more...

Здружението ЕСЕ и Министерството за здравство одржаа работна средба во рамки на процесот за унапредување на фискалната транспарентност на Владата на РМ

На 07 јули, 2015 година во просториите на Министерството за здравство се одржа работна средба на претставници на Здружението ЕСЕ  и Министерството за здравство на РМ одговорни за координирање на превентивните и куративните програми од буџетот на министерството. Имено, Владата на РМ  на својата 79-та седница  одржана на 15.06.2015 година по разгледување на прогресот за имплементацијата на Акцискиот план за Отворено владино партнерство за 2014 година, го задолжила Министерството за здравство да организира и спроведе работна средба на која претставниците на ЕСЕ и координаторите на превентивните и куративните програми од ова ресорно министерство при што ќе утврдат обрасци на финансиски и програмски извештај за секоја од програмите кои на полугодишно ниво ќе биде објавувани на интернет страницата на Министерството за здравство.

Во таа насока на средбата беа разгледани предлози на обрасци на извештаите подготвени од министерството и беше заклучено дека најдоцна до почетокот на септември, 2015 година Здружението ЕСЕ детално ќе ги разгледа и предложи сугестии на предложените обрасци од страна на министерството, а во текот на месец септември 2015 година овие обрасци ќе се финализираат заедно со претставниците од министерството. Министерството за здравство ќе започне да ги објавува извештаите за финансиско и програмско известување по ново усвоените обрасци од 2016 година.

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre