Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Почетна обука за мониторинг во заедницата и средба за размена на искуства од имплементирање на методологијата за мониторинг во заедницата

Здружението ЕСЕ во периодот од 10 до 12 февруари 2015 година во соработка со Програмата за јавно здравство при Фондациите Отворено Општество, Њујорк, Будимпешта и Македонија; Анурада Јоши, од Институтот за развојни студии во Лондон; Абиџит Дас, од Центарот за здравствени и социјални права во Индија; Зоран Биковски од НВО КХАМ, Делчево,  спроведе почетна обука за примена на методологијата на мониторинг во заедницата, наменета за три граѓански организации од Романија. На почетната обука, организациите се запознаа со значењето на оваа методологија, начинот на нејзино применување, алатките кои се користат при спроведување на истата, начинот на примена на методологијата во Р. Македонија, како и клучните придобивки од применета на истата.

По завршување на почетна обука, во периодот од 13 до 14 февруари 2015 година, Здружението ЕСЕ учествуваше на првата регионална конференција на организации од Македонија, Бугарија и Романија кои работат на полето на мониторинг во заедницата. Конференцијата имаше за цел на едно место да ги собере сите организации од Југоисточна Европа кои работат на полето на мониторинг во заедницата и да овозможи размена на искуства од досегашната примена на оваа методологија. На конференцијата присуствуваа преставници на вкупно 14 организации од регионот.

Read more...

Државата троши повеќе за лекување наместо за превенција од рак

Во здравството најмногу пари се трошат за реконструкција и изградба на објекти, за администрација и лекување, а најмалку за превенција на најтешките заболувања. Програмите за превенција од малигни заболувања или не се применуваат или континуирано се намалуваат средствата предвидени за оваа намена.

Сето ова се одразува на штета на пациентите, на нивното здравје, се кратат нивните права, а државата троши повеќе средства за лекување наместо навреме да се откријат заболувањата. Во ПРОЦЕС на оваа тема разговараме со Борјан Павловски и Дарко Антиќ од Здружението ЕСЕ.

  Извор: Нова ТВ - 05.02.2015

 

Информација за медиуми по повод Светскиот ден за борба против карциномот, 04 февруари 2015 година

Светскиот ден за борба против карциномот оваа година се спроведува под слоганoт Сите не засега и има за цел да промовира позитивен и проактивен пристап во борбата против карциномот, притоа потенцирајќи дека карциномот може да се надмине. Светскиот ден за борба против карциномот претставува можност за зголемување на свесноста на индивидуално ниво, на ниво на заедница, како и на владино ниво, со цел да се мобилизираат потребните ресурси и да се поттикне позитивна промена.

Овогодинешната кампања се фокусира на: избор на здрави животни стилови, обезбедување на можности за рано откривање, пристап до лекување за сите и унапредување на квалитетот на живот.

Една од областите во кампањата за 2015 година е промовирање на раната детекција како клучна мерка во борбата против карциномот. Според Светската декларација за карцином и Глобалниот акциски план за превенција и контрола на хроничните незаразни заболувања 2013 – 2020, секоја земја треба да обезбеди скрининг на населението за рана детекција на карциномите за кои постојат скрининг методи, вклучувајќи ги и карциномот на ракот на грлото на матката и карциномот на дојката. Со воведување на овие методи значително ќе се намали стапката на смртност предизвикана од овие карциноми.

Владата на РМ секоја година усвојува Програма за рана детекција на малигни заболувања која е сочинета од следните  компоненти: скрининг за карцином на грлото на матката, скрининг за карцином на дебелото црево, скрининг за карцином на простата и скрининг за карцином на дојка. И покрај тоа предвидените активности за рано откривање на карцином на дојка не се спроведуваат, а во последната година (2014) активностите не се соодветно планирани, во смисла дека не се наведени: целната популација на жени, периодот на поканување на жените и извршителите на програмата.

Read more...

Strategic planning workshop for combining the methodologies for social accountability and legal empowerment

The strategic planning workshop for combining the methodologies for social accountability and legal empowerment have been realized in the period from January 19 until January 21, 2015 in the ESEs office.This workshop is the first out of several activities planned for merging these approaches. International expert from this filed, Walter Flores, executive director of CEGSS (Center for Study of Equity and Governance in Health System), Guatemala and partner of ESE has facilitated the process of planning. Representatives from ESE, CSO KHAM and FOSM participated on the workshop. During the workshop, the activities conducted under both approaches were reviewed and possibilities for merging were determined.  

Last working meeting for development of questionnaires for monitoring of court cases

As part of the USAID Legal Protection Project, on 27th of January Association ESE is organizing the last sixth working meeting for development of questionnaires for collection of data from court cases related to violence and discrimination against women. Previously, in the course of December 2014 and January 2015 in total five working meetings were organized, which resulted in development of base-line questionnaires for collection of data from the courts and public prosecutor offices, as well as separate questionnaires for monitoring of court hearings. The questionnaires for court monitoring will be used for monitoring on-going court cases related to violence and discrimination against women.

The process of preparation of the respective questionnaires included representatives from vulnerable groups, civil, criminal and misdemeanour judges, prosecutors, defence lawyers, representatives of relevant international organizations, as well as representatives of partner organizations in the project, LA STRADA and Coalition of sexual and health rights of marginalized communities. The court monitoring will be conducted by monitors from the Coalition All for Fair Trial.

The main goal of the three-year project is to raise the level of legal protection of women who are victims of discrimination and violence in the country. Data collection regarding the work of judges in these cases shall be used for the preparation of an analysis with recommendations to improve the protection provided by the judiciary and other relevant institutions in this area.

 

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre