Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Strategic planning workshop for combining the methodologies for social accountability and legal empowerment (second part)

The strategic planning workshop for combining the methodologies for social accountability and legal empowerment (second part), have been realized in the period from March 23 until March 25, 2015 in the ESEs office. This workshop is the second out of several activities planned for merging these approaches. International expert from this filed, Walter Flores, executive director of CEGSS (Center for Study of Equity and Governance in Health System), Guatemala and partner of ESE has facilitated the process of planning. Representatives from ESE, CSO KHAM and FOSM participated on the workshop. During the workshop, the activities conducted under both approaches were reviewed and possibilities for merging were determined.  

Ромската заедница се уште се соочува со проблеми при обезбедување на квалитетна, достапна и навремена здравствена заштита за жените и децата

Денес (07.04.2015) во Скопје ромската заедница во соработка со граѓанските организации Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените - ЕСЕ, Центарот за демократски развој и иницијативи - ЦДРИМ и НВО КХАМ,[1] побараа од Владата на РМ и Министерството за здравство да ги прифатат предложените мерки за зголемување на опфатот на децата од ромските заедници со имунизацијаи превентивни здравствени услуги, како и предложените мерки за зголемување на опфатот на жените Ромки со превентивни гинеколошки услуги.

Предложените мерки од страна на заедницата и граѓанските организации се базираат врз наодите од нивната долгогодишна работа во периодот 2011-2015 година во ромските заедници воопштините Шуто Оризари, Пехчево - с. Црник,  Делчево и Виница, која има за задача да го унапреди опфатот на децата Роми со вакцинација и превентивни здравствени услуги (посети од патронажна сестра, здравствено-едукативни работилници, дистрибуција на здравствено едукативен материјал и систематски прегледи за ученици и студенти), како и да ги унапреди опфатот на жените Ромки со превентивните гинеколошки услуги (скрининг за рано откривање на карцином на грло на матка). Податоците добиени преку теренската работа во заедницата и спроведените истражувања укажуваат дека и по 10 години од потпишувањето на Декадата за инклузија на Ромите од страна на Р. Македонија и усвојувањето на првиот Национален акционен план за здравство, Ромите се уште се соочуваат со низа на проблеми по однос на пристапот до здравствените услуги и остварување на правото на здравје.

Во однос на опфатот на децата Роми со вакцинација и превентивни здравствени услуги, кај децата на возраст од 0 – 6 години, опфатот со вакцини иако бележи пораст за разлика од 2012 година, се уште е понизок од националниот просек и се движи од 63% до 100% во горенаведените општини. Опфатот со вакцини на децата Роми на возраст од 7 – 15 години е на загрижувачки ниско ниво и се движи од 55% до 95%, што е далеку понизок од националниот просек. Жените Ромки во просек се посетени 2,6 пати од патронажна сестра, што е многу пониско од предвидените 9 (девет) посети за време на бременоста и една година по породувањето. Овие состојби се должат на: непосетување на училиште од страна на дел од децата Роми; недоволен број на патронажни сестри и возила за нормално функционирање на овие служби; неспроведување на здравствените едукативни настани на оваа тема во ромските заедници; недоставување на покани за вакцинација до ромските семејства; и несоодветни услови за нормално и непречено работење на здравствените домови и поликлиники.

Read more...

Promotion of USAIDs Women’s Legal Protection Project

On 31st of March in Skopje a press conference was held for promotion of the USAID Women’s Legal Protection Project. The general goal of the project is provision of adequate legal protection to women victims of gender based violence and discrimination: domestic violence, trafficking with women, sexual violence and sexual workers. The USAIDs Women’s Legal Protection Project is a three year initiative implemented by Association for Emancipation, Solidarity and Equality of women (ESE) in partnership with Open Gate – La Strada and the Coalition for Sexual and Health Rights of Marginalized Communities. The project is in line with international human rights standards; strengthen the judicial procedures for dealing with cases involving such violations, and to raise public awareness of the devastating effects of abuse.

“We are all agents of change, whether we work locally in the community or as part of a large government agency.  Through joint efforts we can raise awareness, change attitudes, and protect victims against all abuse -- physical, emotional, psychological, or financial,” said Michael Stievater, USAID General Development Office Director.

Read more...

Втора работна средба за унапредување на активностите за скрининг на карцином на грло на матка од Програмата за рана детекција на малигни заболувања

Здружението ЕСЕ на 11 март 2015 година ја организираше втората по ред работна средба која има за цел унапредување на активностите за скрининг на карцином на грло на матка од Програмата за рана детекција на малигни заболувања. На средбата беа присутни Проф. Д-р Елена Ќосевска од Институтот за јавно здравје на РМ, Д-р Стефанка Перева од Институтот за јавно здравје на РМ, Д-р Снежана Георгиева Јаневска од Универзитетска Клиника за Гинекологија и акушерство, Д-р Емилија Трајковска гинеколог во примарна здравствена заштита, Прим. Д-р Весна Спирова од Центарот за јавно здравје на РМ, Д-р Душко Филиповски претседател на Здружението на приватни гинеколози и акушери на РМ, Борјан Павловски и Дарко Антиќ од Здружението ЕСЕ. На средбата беа идентификувани проблемите во имплементацијата на програмата и беа подготвени предлог решенија со цел за надминување на истите.

 

Protection of the right to health in front of the European court of human rights

Association ESE on 05th of March organized one day workshop: “Protection of the right to health in front of the European court of human rights”. The workshop aimed at to gather representatives of civil society organizations which are involved and work on social accountability and legal empowerment for the purpose of improving the health of Roma. The main focus of the workshop was related to strengthening their capacities and understanding for the health related cases that are processed in front of the European court of human rights, as well as for their further encouraging to use other regional mechanisms for human rights protection, particularly protection of the right to health. Representatives from the following organizations attend the workshop: KHAM, RRC, CDRIM and Roma SOS.

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre