Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Focus groups with women victims of domestic violence

In the frames of USAID’s Women’s Legal Protection Project on 21st of July 2015 Association ESE organized a focus group (group discussion) with women victims of domestic violence, beneficiaries of ESE’s Legal Aid Center.  The focus group is an integral part of the activities undertaken by ESE for assessing the institutional proceeding when providing protection of women victims of violence and discrimination.

These direct consultations with women victims of domestic violence are essential for the proper identification of the problems and disadvantages in each relevant institution in the system of legal protection for women victims of violence and discrimination. The data gathered from the focus group will be used for preparation of concrete recommendations for improvement of the relevant national laws and policies on this field. 

Работна посета на колегите од Универзитетот Johns Hopkins, 07 -11, јули, 2015 година

 

Оваа година ЕСЕ  во соработка со колегите од Универзитетот Johns Hopkins работи на спроведување на оценка на влијанија на проектните активности за "Пристап до правдата", финансиски подржани од Фондациите отворено општество врз здравјето на корисниците на овие проектни активности.  

Имено, правното описменување и зајакнување , како стратегија за подобрување на здравствените права и резултати во областа на јавното здравство се во зародиш, при што постои недостаток на критички методи за оценување на ваквиот вид на проектите преку здравствена перспектива. Да се обезбеди поголема строгост и јасност во евалуација на влијанието на интервенциите од областа на правното описменување и зајакнување врз здравјето постои потреба од дефинирање на сеопфатната рамка која ќе ги постави односите меѓу правното описменување и и зајакнување и утврди потенцијалните индикатори за влијание. За да се дефинира ваква рамка, потребно е да се разгледа постојната релевантна литература за оценување на активностите за правно описменување и зајакнување, како и литература која содржи пошироко толкување и разбирање на разновидноста на целите и терминологијата која се користи за ова прашање.

Во рамки на оваа иницијатива во периодот од 7-11 јули, 2015 година во посета на ЕСЕ беше Katherine Footer, научен соработник при Центарот за истражување на јавно здавје и човекови права на Одделот за епидемиологија, Школа за јавно здравје на Универзитетот Johns Hopkins. Најголем дел од посетата беше посветен на запознавање на работата на ЕСЕ и ГО КХАМ од Делчево која на локалното Ромско население обезбедува параправна помош и поддршка од областа на заштита на здравствените права. За таа цел остваривме посета на заедницата во Делчево со која ГО КХАМ соработува по однос на ова прашање.

Како резултат на средбата беше подготвен нацрт на план за оценка на влијанието на активностите на ЕСЕ за социјална отчетност и правно описменување и зајакнување, која дополнително ќе се финализира до крајот на годината.

 

 

 

 

 

 

Одржан координативен состанок на организациите кои ги спроведуваат методологиите на социјална отчетност и правно зајакнување и описменување во ромските заедници

 

На 24 јули, 2015 година во ГЕМ Клубот во Скопје се одржа првиот координативен состанок на организациите кои ги спроведуваат методологиите на социјална отчетност и правно зајакнување и описменување во ромските заедници за програмската 2015/2016 година во соработка со ЕСЕ, а финансиски поддржани од Фондациите отворено општество Њујорк и  ФОО Македонија. Предмет на дискусија на состанокот беше запознавање и информирање со активностите за спојување на методологиите за социјална отчетност и обезбедување на параправна помош и поддршка на полето на здравствени права  и идните чекори во однос на начинот на работа на ЕСЕ и организациите кои овие активности ги спроведуваат на локално ниво. На состанокот беа присутни 31 лице од Здружението ЕСЕ; ГО КХАМ од Делчево, Виница и с. Црник; ГО ЦДРИМ од Шуто Оризари; ГО РРЦ од Шуто Оризари и ФОО Македонија. 

 

 

 

Работилница за унапредување на работата на полето на социјална ревизија и застапување

Изминатиот викенд Здружението ЕСЕ, заедно со трите партнерски Ромски организации (КХАМ, ЦДРИМ И РРЦ) учествуваше на дводневна работилница за унапредување на работата на полето на социјална ревизија. За време на работилницата беа опфатени повеќе теми, како: претходни искуства на организациите во спроведување на концептот на социјална ревизија, социјалната ревизија и нејзината поврзаност со останатите концепти за социјална отчетност и подготовка на план и активности за застапување базирано на резултати од социјална ревизија и останати алатки за социјална отчетност, вклучително и мониторинг на буџети. Работилницата беше модерирана од страна на меѓународен експерт во оваа област, Абиџит Дас од Индија.

 

 

 

 

Работилница за стратешко планирање за вклучување на концептите за социјална отчетност во работењето на граѓанските организации од РМ

Здружението ЕСЕ, со финансиска поддршка на Фондацијата Отворено општество Македонија и Фондациите Отворено Општество, Њујорк, во втората половина на јуни 2015 година спроведе дводневна работилница за стратешко планирање за вклучување на концептите за социјална отчетност (мониторинг и анализа на буџети, мониторинг во заедницата и социјална ревизија) во работењето на граѓанските организации од РМ.

На работилницата присуствуваа вкупно 21 претставник од  девет граѓански организации од РМ, а кои работат во областа на здравството.

Работилницата беше модерирана од м-р. Дарко Антиќ, координатор на програмата за мониторинг и анализа на буџети од ЕСЕ и Зоран Стојковски, експерт во стратешко планирање за граѓански организации.

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre