Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

58ма сесија на Комитетот за економски, социјални и културни права при ОН во Женева

Марија Гелевска од Здружението ЕСЕ, на 58 -мата сесија на Комитетот за економски, социјални и културни права при ОН во Женева, укажа на повеќе проблеми  во однос на правото на здравје на повеќе маргинализирани групи.

Во однос на здравјето на Ромите, беше укажано дека  неповолните социо-економски и животни услови, пропратени со бариерите во пристапот до здравствените услуги придонесуваат за понеповолен здравствен статус и пократок животен век на Ромите од  мнозинското население. До комитетот беше упатена загриженост за непостоење на специфични политики за подобрување на здравствениот статус на Ромите, односно дека во РМ не постои валиден Акциски план за Ромско здравје. Во Македонија не постои здравствена статистика разделена по етничка припадност што претставува сериозна препрека за соодветно планирање и имплементација на активности во однос на Ромското здравје. Во однос на здравјето на жената Ромка, беше посочено дека тие во недоволна мера се опфатени со Програмата за рана детекција на малигни заболувања, односно само 19% од жените Ромки на возраст од 24-60 години биле офатени со гинеколошко тестирање, односно ПАП тест во рамки на оваа програма во период од 2012-2014 година. Податоците од истражувањето на ЕСЕ укажуваат на постоење на промени во изведените ПАП тестови (абнормални епителни клетки) помеѓу Ромите,односно (16,5%, во споредба со сите останати спроведени тестови на ПАП  во кои е утврдена неправилност, односно 7%).

Read more...

Regional Conference “Protection of Victims of Trafficking – Rights-based Approach in Practice”,

Association ESE has participated in the panel presentation within the Regional Conference “Protection of Victims of Trafficking – Rights-based Approach in Practice”, organized by ASTRA – Anti Trafficking Action  on June 1 and 2, 2016 in Belgrad, R. of Macedonia. The event is organized in partnership with International Forum of Solidarity EMMAUS – Bosnia and Herzegovina, Women’s Rights Center – Montenegro, Open Gate – La Strada, Macedonia and La Strada International – the Netherlands.

The Conference was organized within the second phase of the “Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!“ that has been implemented in the last four years with support of the European Union (IPA CSF). The conference aimed to present current practices in the four Western Balkans countries: Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina and FRY Macedonia, in the area of access to compensation for victims of human trafficking, results of the monitoring of national anti trafficking policies and practices in combating human trafficking done on the basis of specially designed methodology and indicators which enable objective insight and analysis, as well as the results of the analysis of judgments for trafficking offences issued by courts in 2015 in these four countries.

More

Read more...

Тимска работа и лидерство

Во периодот од 10 до 12 мај, 2016 година Здружението ЕСЕ во соработка со Владо Караев спроведе дводневна работилница за развивање тимска работа и лидерство. Работилницата се одржа во хотел Метропол, Охрид. На работилницата присуствуваа 40 лица претставници на партнерските ромски организации (ЦДРИМ, КХАМ и РРЦ) и претставници на ромската заедница од Шуто Оризари, Делчево, Виница и с. Црник кои во наредниот период ќе учествуваат во спроведувањето на активностите од новиот интегриран концепт на социјална отчетност и правно зајакнување.

Работилницата се спроведе со финансиска поддршка на Фондацијата Отворено Општество Македонија и  Фондациите Отворено Општество, Њујорк.

Read more...

Regional Working Meeting of the Open Government Partnership in 2016, Bucharest, Romania

On 21 and 22 April 2016, ESE took part in an Open Government Partnership working meeting organized by the United States Embassies in Romania, Macedonia, Bulgaria and Slovakia. This working meeting was held in Bucharest, Romania. It was attended by 26 representatives of civil society organizations, United States Embassies and public institutions that coordinate the Open Government Partnership process in the participating countries.

Good practices in the implementation of Open Government Partnership Initiative and challenges faced by participants in this Initiative at the national level were discussed in this meeting. Also, possibilities for overcoming the identified challenges and mutual cooperation between countries were considered during the meeting.

 

Работилница за јакнење на капацитетите на ЕСЕ на полето на родово буџетирање

Во текот на март, 2016 година  беше одржана работилница за родово буџетирање на која учествуваше персоналот на ЕСЕ Работилницата беше фацилитирана од страна на меѓународниот експерт  Debbie Budlenderи се одржа во Кејптаун,  Јужно Африканска Република.

На работилницата беа дефинирани целите и приодите за застапување и натамошните чекори на четирите полиња на кои работи ЕСЕ во областа на родово буџетирање: неплатена нега на тешко болни лица; бесплатна правна помош на жените жртви на семејно насилство; мониторинг и анализа на спроведувањето на ОРИО грантот;  и мониторинг и анализа на Националната стратегија за заштита од семејно насилство 2008-2011 година на РМ.

На работилницата ЕСЕ во соработка со експертот подготви нацрт план за работата на ЕСЕ на полето на макроекономска анализа од аспект на човекови правата.

 

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre