Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

CNV International’s Protecting Labors Rights Project – Meeting with the key stakeholders

On 25th of November, 2016, in Hotel Best Western in Skopje, as a part of the CNV International’s Protecting Labors Rights Project a working meeting was held on which participants were Judges, syndicate representatives and practitioners in the field of Labor relations.

The general aim of the meeting was to present the main findings from the process of monitoring of court cases related to violation of Labor rights, cases related to discrimination and harassment on the workplace, regarding the period from 2014 to 2016, that was performed in the following Courts: Basic Court Skopje 2, Basic Court Shtip, Basic Court Radovish, Basic Court Tetovo and Basic Court Gostivar, as well as to define recommendations for improvement of legal framework for protection of these rights.

It is of high importance that on this meeting the attendees has identified concrete recommendations for improvement of the court proceedings in this type of cases, as well as recommendations for changing and amending the relevant legal framework for protection of labor rights.

Read more...

USAID’s Women’s Legal Protection Project - Working meeting for strategic litigation

On 24th November, 2016 in hotel Best Western, Skopje, as part of USAID’s Women’s Legal Protection Project, Association ESE has organized Working meeting that was attended by representatives from 10 Civil society organizations. The aim of the working meeting was to elaborate the already identified cases of violation of women’s human rights in order to determine the possibilities for future litigation.

The Meeting was a follow up of the Training for CSO’s regarding the mechanisms for protection of women’s human rights at the international and regional level, held in the period from 21st-23rd June 2016, on which the cases were initially identified.

USAID’s Women’s Legal Protection Project is carried out by Association ESE in partnership with Coalition for Sexual and Health Rights of marginalized communities and Open Gate (LA STRADA), which general aim is to provide legal protection of women victims of discrimination and violence, improvement of the court proceedings in connection with violence and discrimination against women through process of monitoring on such cases in basic courts, improvement of legal framework applicable to violence and discrimination against women as well as improvement of the CSO’s operations in the field of legal aid and assistance to women victims of violence.

Read more...

USAID’s Women Legal Protection Project - Forum for Judges

On 2nd of November 2016, in Hotel Solun in Skopje, Forum for Judges was organized in the frames of  the USAIDs Women Legal Protection Project.  The event was attended by basic court judges dealing with criminal and civil cases related to violence against women from the following courts: Basic Court Skopje 1, Basic Court Skopje 2, Basic Court Gostivar, Basic Court Shtip, Basic Court Veles, Basic Court Tetovo and Basic Court Radovish. 

The aim of the forum was to present the main findings from the process of court monitoring on cases related to violence against women for the period March 2015 – October 2016, as well as to develop recommendations for improvement of the national legal framework for protection of women victims of violence.

Read more...

Работилница за буџетско застапување и примена на методологијата за мониторинг и анализа на буџети на програмите за намалување на штети од користење на дроги

Целта на работилницата беше граѓанските организации кои работат на програмите за намалување на штети од регионот на Југо-источна и Централна Европа, да се запознаат со методологијата на мониторинг и анализа на буџети со цел истата да ја применат во својата работа за обезбедување на одржливост на овие програми по завршувањето на финансирањето на истите од страна на Глобалниот фонд. На работилницата учествуваа двајца претставници од Здружение ЕСЕ, при што од страна на ЕСЕ беше претставен теоретскиот концепт за примена на методологијата на мониторинг и анализа на буџети и застапување базирано на истата, а воедно беа споделени искуствата од работата на ЕСЕ на ова поле.  Работилницата се одржа од 23 до 25 октомври, 2016 година во Будимпешта и на истата присуствуваа 32 претставници на граѓански организации кои работат на намалување на штети од користење на дроги и превенција од ХИВ од Македонија, Србија, Црна Гора, Хрватска, Босна и Херцеговина, Унгарија, Романија, Литванија и Украина. Обуката беше организирана и поддржана од Евроазиската мрежа за намалување на штети, Фондациите Отворено Општество од Њујорк и Европската Унија.

Read more...

Студиска посета на граѓански организации од Романија по однос на примената на методологијата на мониторинг во заедницата со цел унапредување на пристапот до здравствените услуги за Ромите

Во периодот од 19 до 21 октомври 2016 година, две граѓански организации од Романија, Ce-Re од Клуж и FDP од Букурешт реализираа студиска посета во Македонија со цел да се запознаат со концептот на  методологијата за мониторинг во заедницата, како и со искуствата од примената на методологијата од страна на граѓанските организации во Македонија. Посетата беше организирана од страна на Здружение ЕСЕ, КХАМ, ЦДРИМ и ИРИЗ. Во текот на посетата претставниците од Романија се запознаа со теоретскиот концепт на социјалната отчетност и мониторингот во заедницата, а воедно се запознаа и со искуствата од спроведувањето на оваа методологија во ромските заедници во Шуто Оризари, Делчево и Пехчево. Студиската посета треба да им овозможи на граѓанските организации примена на оваа методологија во нивната работа за унапредување на здравјето и пристапот до здравствените услуги за ромските заедници со кои работат во Романија. Студиската посета беше овозможена во соработка со Фондацијата Отворено општество – Будимпешта и Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Read more...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre