Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

USAID's Women's Legal Protection Project: Training for CSO’s

It the period from 21 - 23th June 2016, in hotel Ramada Plaza, Gevgelija, as part of USAID's Women's Legal Protection Project, Association ESE has organized training for civil society organizations on the topic "Application of International and Regional Mechanisms for Protection of Women's Human Rights, with a Focus on Violence against Women". The training was delivered by representatives of IWRAW Asia Pacific from Malaysia, Ayesha Sen Choudhury and Wathshlah Naidu, and Jakim Naumov, a lawyer from R. Macedonia.

The event was attended by representatives of 10 civil society organizations working in the field of providing legal aid and assistance to women victims of violence. The attendees were informed in details about the mechanisms for protection of women's human rights at the international and regional level, such as the UN Committee for Elimination of Discrimination Against Women and the European Court of Human Rights. The training incorporated session for presentation of real cases of discrimination and violence against women by the CSO’s, as well as preparation of a plan of action for future strategies to be undertaken.

Read more...

Participation on the "Annual Trial Monitoring Meeting 2016” organized by OSCE/ODIHR

In the period from 15th to 17th June 2016 in Tirana, Albania, OSCE/ODIHR organized the "Annual Trial Monitoring Meeting 2016”. The event was attended by OSCE missions from various countries as well as representatives of civil society organizations working in the field of monitoring court proceedings relating to the exercise of human rights and freedoms.

ESE participated with its representative in the event, Stojan Mishev, assistant of the USAID's Women's Legal Protection Project. The representative of ESE moderated thematic session on Gender and Diversity, in which the participants exchanged experiences in relation to various strategies applied on court monitoring on gender-based violence cases. The project supported by USAID and the results achieved were promoted during the session.

 

Унапредување на пристапот до здравствените услуги за лицата кои живеат со ретки болести во Р. Македонија

На ден 24 јуни 2016 година  (петок) во хотел Холидеј Ин, Скопје Здружение ЕСЕ во соработка со граѓанските организации кои работат на унапредување на здравјето на лицата кои живеат со ретки болести, членки на Националната алијанса за ретки болести во Р. Македонија одржаа конференција за печат под наслов „Унапредување на пристапот до здравствените услуги за лицата кои живеат со ретки болести во Р. Македонија“.

На конференцијата за печат се обратија: Борјан Павловски и Дарко Антиќ од Здружение ЕСЕ, Весна Стојмирова од Здружение на граѓани за ретки болести ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ, Ања Босилкова од Здружение на граѓани за поддршка на лица со ретка болест ВИЛСОН Македонија и Драги Лулевиќ.

Read more...

Обука за спроведување на пилот истражување во Шуто Оризари

На 16 јуни, 2016 година Здружението ЕСЕ во соработка со Универзитетот Џон Хопкинс од САД спроведе еднодневна обука на 15 лица претставници на граѓански организации и ромската заедница од Шуто Оризари за спроведување на пилот истражување за оценување на здравствениот статус на Ромите во оваа општина. Обуката се одржа во хотел Континентал, Скопје. Оваа обука е дел од активностите од новиот интегриран концепт на социјална отчетност и правно зајакнување.

Работилницата се спроведе со финансиска поддршка на Фондацијата Отворено Општество Македонија и  Фондациите Отворено Општество, Њујорк.

 

58ма сесија на Комитетот за економски, социјални и културни права при ОН во Женева

Марија Гелевска од Здружението ЕСЕ, на 58 -мата сесија на Комитетот за економски, социјални и културни права при ОН во Женева, укажа на повеќе проблеми  во однос на правото на здравје на повеќе маргинализирани групи.

Во однос на здравјето на Ромите, беше укажано дека  неповолните социо-економски и животни услови, пропратени со бариерите во пристапот до здравствените услуги придонесуваат за понеповолен здравствен статус и пократок животен век на Ромите од  мнозинското население. До комитетот беше упатена загриженост за непостоење на специфични политики за подобрување на здравствениот статус на Ромите, односно дека во РМ не постои валиден Акциски план за Ромско здравје. Во Македонија не постои здравствена статистика разделена по етничка припадност што претставува сериозна препрека за соодветно планирање и имплементација на активности во однос на Ромското здравје. Во однос на здравјето на жената Ромка, беше посочено дека тие во недоволна мера се опфатени со Програмата за рана детекција на малигни заболувања, односно само 19% од жените Ромки на возраст од 24-60 години биле офатени со гинеколошко тестирање, односно ПАП тест во рамки на оваа програма во период од 2012-2014 година. Податоците од истражувањето на ЕСЕ укажуваат на постоење на промени во изведените ПАП тестови (абнормални епителни клетки) помеѓу Ромите,односно (16,5%, во споредба со сите останати спроведени тестови на ПАП  во кои е утврдена неправилност, односно 7%).

Read more...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre