Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Работилница „Заштита од вознемирување на работно место“

На 21-ви Октомври 2015 година во хотел Кичево, Здружението ЕСЕ во соработка со УНАСМ, организираше едукативна трибина за информирање на вработени и невработени лица од јавниот и приватниот сектор во однос на појавата на вознемирување на работно место. Посебен дел од работилницата беше фокусиран на елаборирање на законската регулатива и механизмите за заштита на жртвите на психичко и сексуално вознемирување на работно место, како и на давање предлози за нејзино унапредување.  На работилницата присуствуваа 25 учесници, а пак предавачи на истата беа: Дивна Змејковска и Билјана Чкламовска.

Оваа активност е продолжение на досегашните активности на ЕСЕ на полето на унапредување и заштита на жртвите на вознемирување на работно место и истата е финансиски поддржана од CNV Холандија.

 

Health Rights Film Festival: Award Winners

Milan, Italy, October 16th, 2015 - the Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) launched the inaugural Health Rights Video Film Festival. The online film festival highlighted video stories about accessibility, health care issues, stigma, and human rights issues. The following are award winners from the festival:

Impact Award

The impact award recognizes outstanding achievement in the use of video for advocacy. The winners were selected by a jury of international experts in public health and digital advocacy.

The nine finalists are:

1. Your health, your care, your human right! by Roma SOS

2. When 60 Denars Is A Luxury  by HERA, about their work in Roma women’s health

3. Vaccines are still unavailable for Roma people  by the Association for the Emancipation, Solidarity, and Equality of Women

4. Raluca by Ceva de Spus, on integrating people with disabilities into society

5. Mobilization and Integration of Male and Transgender Sex Workers to Improve Secondary Health Care by Star-Star

6. Judgement Overdose by Sexual and Health Rights of Marginalized Communities Coalition on insufficient access to opiate substitution therapy

7. Demanding Access to Hepatitis C Treatment in Georgia by Georgia Young Lawyers Association 

8. Call of Patients of Ukraine to reduce prices for drugs! by Ukrainian Community Advisory Board Patients of Ukraine

9. Barriers in Access to Emergency Health Care by KHAM on lack of Roma access to ambulance services

Read more...

Работилница за внесување, обработка и анализа на буџети и буџетски документи

На 01 октомври 2015 година во просториите на Здружението ЕСЕ беше одржана еднодневна работилница за јакнење на капацитети на граѓани за буџет, буџетски процес на национално ниво, буџетски документи, анализа на буџетски податоци и користење на буџетски податоци. На работилницата беа обучени три лица кои во наредниот период ќе ги внесат и обработат податоците содржани во буџетските документи кои се однесуваат на периодот од 2011 до 2015 година. Подготвените анализи и податоци во текот на месец ноември ќе бидат објавени на интернет страницата www.fiskalnatransparentnost.org.mk во делот база на фискални податоци и истите ќе бидат достапни за користење од пошироката јавност.

Со оваа активност ЕСЕ има за цел да ја промовира важноста од буџетите и буџетските податоци, важноста од следење на имплементацијата на јавните политики од аспект на буџетска реализација и важноста од учество на граѓаните во процесот на донесување на одлуки со користење на конкретни факти и податоци.

Работилница за планирање на активности за застапување со примена на алатки за креативен активизам

Здружението ЕСЕ на 28 и 29 септември 2015 година во ГЕМ Клубот во Скопје  во соработка со Младинскиот Образовен Форум спроведува дводневна работилница за развивање на кампањи и план за застапување за унапредување на пристапот на децата Роми до превентивни здравствени услуги и вакцинација и жените Ромки до превентивни гинеколошки услуги преку примена на креативен активизам.

На работилницата учествуваат и трите ромски партнерски организации (КХАМ, РРЦ и ЦДРИМ). Покрај активностите за планирање, на работилницата  организациите се запознаа и со искуствата  од примена на алатки на креативен активизам во процесот за застапување од земјата и светот.

Почетна обука за социјална отчетност

Здружението ЕСЕ на 27 септември 2015 година во хотел Арка, Скопје, одржа почетна обука за примена на методологиите за социјална отчетност наменета за три партнерски организации (РРЦ, ЦДРИМ и КХАМ) кои работат на унапредување на здравјето на Ромите и унапредување на пристапот на Ромите до здравствени услуги. На обуката беа презентирани методологиите за мониотринг во заедницата и социјална ревизија. Воедно, на обуката организациите го презевтираа своето досегашно искуство и успеци од примената на овие методологии. 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre