Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

Состојби и проблеми по однос на заштита на правата на пациентите и здравствената заштита на жените во Р. Македонија

 

Гостување на Координаторот на програмата за јавно здравје и здравје на жените во емисијата „Огледало на здравјето“ на телевизијата АлсатМ. Тема на емисијата се состојбите и детектираните проблеми по однос на заштитата на правата на пациентите и здравствената заштита за  унапредување на женското здравје во Р. Македонија.

Read more...

Работилница за буџетско застапување и примена на методологијата за мониторинг и анализа на буџети на програмите за намалување на штети од користење на дроги

Целта на работилницата беше претставници на секретаријатот на Евроазиската мрежа за намалување на штети кои работата со организации од Молдавија, Литванија, Грузија, Белорусија, Казахстан и Таџикистан  кои спроведуваат програми за намалување на штети, да се запознаат со методологијата на мониторинг и анализа на буџети со цел истата да ја применат во својата работа за обезбедување на одржливост на овие програми по завршувањето на финансирањето на истите од страна на Глобалниот фонд. На работилницата учествуваше еден претставник од Здружение ЕСЕ, при што беше претставен теоретскиот концепт за примена на методологијата на мониторинг и анализа на буџети и застапување базирано на истата, а воедно беа споделени искуствата од работата на ЕСЕ на ова поле.  Работилницата се одржа од 21 до 22 јануари, 2017 година во Вилнус, Литванија. Оваа работилница е почетна работилница од низата на активности кои ЕСЕ ќе ги спроведува во соработка со Евроазиската мрежа за намалување на штети на полето на применета буџетска работа и буџетско застапување.

Read more...

New Year’s Party – 24.12.2016

The New Year's party that ESE traditionally organizes every year before the holidays was organized and carried out again this year on 24th December 2016, with one purpose - social empowerment of our clients and their children as well as children’s education. In this way, we reaffirmed our commitment to our clients, strengthen the cooperation with our permanent and new partners and supporters, brought the joy to children and jointly met the targets.

New Year's party was organized with the help and support of Youth Cultural Center (Children's Creative Center), Tinex MT, Toper, Milfud Lapetit, Kozuvcanka, Vitalia and Makprogres.

For this New Year's party we prepared 30 Christmas presents for the children of ESE’s clients.

Hereby, we are expressing our gratitude for the support in organizing the New Year's party, to our supporters and partners.

This New Year's party is part of the working program of ESE for 2016.

Read more...

Владата ги намалува средствата за рано откривање на рак на грло на матка во период кога се бележи зголемена смртност од ова заболување

Информација за медиуми

„Владата ги намалува средствата за рано откривање на рак на грло на матка во период кога се бележи зголемена смртност од ова заболување“

Во Програмата за рана детекција на малигни заболувања за 2017 година усвоена од Владата на Р. Македонија (објавена во Службен весник на РМ број 192/2016) буџетот за Програмата за организиран скрининг на карцином на грло на матка е намален за 2.950.000 денари во споредба со Програмата за 2016 година. Ова намалување се должи на намалениот предвиден опфат на жени со оваа Програма во 2017, за разлика со Програмата во 2016 година. Имено со Програмата за 2017 година се предвидува намалување на бројот на жени кои ќе бидат поканети на организиран скрининг за 15.000 жени (од 35.000 жени во 2016 на 20.000 жени во 2017 година), потоа намалување на бројот на жени на кои ќе им биде направен ПАП тест за 10.000 жени (од 30.000 жени во 2016 на 20.000 жени во 2017 година). Исто така се намалува и предвидениот број на бесплатни цитолошки анализи на земените ПАП тестови за 10.000 (од 30.000 анализи во 2016 на 20.000 анализи во 2017 година). Предвидениот опфат на жени е помал од 5% од целната популација на жени.

Во 2015 година со Програмата за рано откривање на ракот на грлото на матката биле опфатени 29.887 жени (извор: Институт за јавно здравје на Р. Македонија), што значи дека Владата во 2017 година планира со скрининг да опфати 10.000 жени помалку од постигнатиот опфат во 2015 година.

Read more...

Владата ги намалува превентивните активности во Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во период кога се бележи пораст на новороденечката и доенечката смртност во Р. Македонија

Информација за медиуми

„Владата ги намалува средствата за рано откривање на рак на грло на матка во период кога се бележи зголемена смртност од ова заболување“

Во Програмата за рана детекција на малигни заболувања за 2017 година усвоена од Владата на Р. Македонија (објавена во Службен весник на РМ број 192/2016) буџетот за Програмата за организиран скрининг на карцином на грло на матка е намален за 2.950.000 денари во споредба со Програмата за 2016 година. Ова намалување се должи на намалениот предвиден опфат на жени со оваа Програма во 2017, за разлика со Програмата во 2016 година. Имено со Програмата за 2017 година се предвидува намалување на бројот на жени кои ќе бидат поканети на организиран скрининг за 15.000 жени (од 35.000 жени во 2016 на 20.000 жени во 2017 година), потоа намалување на бројот на жени на кои ќе им биде направенПАП тест за 10.000 жени (од 30.000 жени во 2016 на 20.000 жени во 2017 година). Исто така се намалува и предвидениот број на бесплатни цитолошки анализи на земените ПАП тестови за 10.000 (од 30.000 анализи во 2016 на 20.000 анализи во 2017 година). Предвидениот опфат на жени е помал од 5% од целната популација на жени.

Во 2015 година со Програмата за рано откривање на ракот на грлото на матката биле опфатени 29.887 жени (извор: Институт за јавно здравје на Р. Македонија), што значи дека Владата во 2017 година планира со скрининг да опфати 10.000 жени помалку од постигнатиот опфат во 2015 година.

Read more...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre