Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Соопштение по повод 8-ми Март- Меѓународниот ден на жената

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, бара од државата да овозможи достапна и квалитетна здравствена заштита која се однесува на унапредување на женското и репродуктивното здравје за жените на целата територија на Р. Македонија, со посебен осврт на ранливите категории на жени (жените Ромки, жени од рурални средини и жени од социо-економски ранливи категории).

Со таа цел од државата го бараме следното:

  • Обезбедување на гинеколошка здравствена заштита на примарно ниво (матични гинеколози) во сите општини во Р. Македонија, преку покривање на трошокот за специјализација за докторите кои ќе се обврзат да работат како матични гинеколози во општините каде што има недостиг од истите.
  • Зголемување на опфатот на жените со Програмата за скрининг (рано откривање) на карцином на грло на матка и Програмата за скрининг (рано откривање) на карцином на дојка, преку зголемување на буџетите на овие Програми и доследно спроведување на планираните активности.
  • Зголемување на опфатот на жените со патронажни посети, особено за време на бременоста и во периодот по породувањето, преку обезбедување на доволен број на патронажни сестри и опрема за патронажните служби во сите општини, како и воспоставување на систем на мониторинг на работата на патронажната служба.

Read more...

Open Government Partnership - Improving the Process of Preparation of an Action Plan for More Efficient Measures

On 29 February 2016, ESE Association participated in a panel discussion entitled Open Government Partnership - Improving the Process of Preparation of an Action Plan for More Efficient Measures, organized by the Center for Research and Policy Making.

In the panel discussion, ESE gave a brief overview of the meaning, history and development of OGP in the world and in our country; its achievements, issues and challenges in the implementation of the Action Plan so far, as well as key recommendations for its further improvement.

The OGP implementation is characterized by two opposing trends. On the one hand, we have a positive trend in the expansion of open data initiatives; new and improved legislation on access to information; new ways of information, involvement and expression through the social media and technology; development of international standards such as standards of fiscal transparency, transparency in the exploitation of natural resources and transparency in receiving and providing foreign aid etc., and on the other hand, a negative trend of a continuous low level of trust in public institutions; reducing the level of enjoyment of fundamental human rights and a low level of citizens’ involvement in the development of their societies.

Read more...

Информација за медиуми по повод Светскиот ден за борба против карциномот, 04 февруари 2016 година

Светскиот ден за борба против карциномот оваа година се спроведува под слоганoт “Ние можеме, јас можам” и повикува на активно вклучување на поединците, заедницата, и надлежните институции со цел превенција и намалување на последиците од појавата на карциномите.

Кампањата се фокусира на информирање и едукација за зголемена свесноста за превенција од карцином; обезбедување на соодветен пристап до здравствените услуги; обезбедување здрава животна средина; и да се повикување за унапредување на  политиките по однос на ова прашање.

Една од областите во кампањата за 2015 година е обезбедување на пристап до здравствените услуги, а клучна улога во борбата против карциномот претставуваат превентивните здравствени услуги. Имено според Светската декларација за карцином, секоја земја треба да обезбеди скрининг на населението за рана детекција на карциномите за кои постојат скрининг методи, вклучувајќи ги и карциномот на ракот на грлото на матката и карциномот на дојката. Со воведување на овие методи значително се намалува стапката на смртност.

Read more...

Обука за примена на методологијата за оценка на нивото на реактивна и проактивна транспарентност на јавните институции

На 27 јануари 2016 година во Скопје се одржа еднодневна обука наменета за граѓански организации од Шуто Оризари и Делчево за примена на методологијата за оценка на нивото на реактивна и проактивна транспарентност на јавните институции на национално и локално ниво. Покрај обуката, граѓанските организации подготвија план за имплементација методологијата на локално ниво.

Read more...

Обука за буџетско и програмско планирање и реализација на Превентивните програми на Министерството за здравство и пристап до информации од јавен карактер

Здружението ЕСЕ на 25 декември 2015 година во хотел Солун, Скопје реализираше еднодневна обука за 34 претставници од партнерските ромски организации од Шуто Оризари, Делчево, Виница и с. Црник и граѓани на овие општини. На обуката беа покриени повеќе теми и тоа: Превентивни програми на Министерството за здравство (содржина, извршител им буџет и процес на подготовка, усвојување и измени) и Право на пристап до информации од јавен карактер (правна регулираност и практично остварување на правото на пристап до информации од јавен карактер).

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre