Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

Forum for Legal Protection of Women Victims of Violence, 15-16th of June 2017

In the frames of the USAID’s Women's Legal Protection Project in the period 15-16 June 2017, in Gevgelija a Forum for Legal Protection of Women Victims of Violence was held. The event was attended by Presidents and judges from the Basic Courts, a judge of the Court of Appeal, the Ministry of Labor and Social Policy, the Ministry of Justice and the relevant institutions that have a legal mandate to deal with cases of violence against women. The forum was also attended by USAID representatives and organizations with whom ESE cooperates in the implementation of this project, Open Gate (La Strada), Coalition for Sexual and Health Rights of Marginalized Communities and Coalition All for Fair Trial.

The Forum was organized in order to open a wider discussion and define recommendations for the improvement of the existing laws in this field, as well as to improve the performance of the institutions involved in the system of protection, such as the Basic Court,  Basic Public Prosecutors, Centers for Social Welfare, police. For this purpose, the participants in the forum were presented with the main findings from the Analysis of the legal framework and institutional proceedings in cases related to violence against women, as well as the Analysis from the two-year court monitoring on cases related to domestic violence, trafficking in women and sexual violence. The identified deficiencies at the level of legal regulation, as well as the implementation gaps on the level of individual proceedings of the relevant ministries and institutions were discussed in detail by judges and other professionals working with women victims of violence, and specific recommendations were proposed for their overcoming.

Read more...

Работилница за Развивање на комуникациска стратегија за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“

Како дел од подготвителната фаза во имплементацијата на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската унија во рамките на програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015, на 13 јуни, 2017 година, Здружението ЕСЕ и партнерската организација Акција Здруженска учествуваа на Работилница за Развивање на комуникациска стратегија за проектот.

Read more...

Одржана обука за параправници 9-11 јуни, Велес

Во рамки на активностите за “Стандардизирање и одржливост на обезбедувањето на различни видови на бесплатна правна помош”, ЕСЕ со поддршка на ФООМ како дел од активностите за Shared Framework on Legal Empowerment за 2017 година организираше обука за параправници. На обуката беа поканети сите параправниви кои во рамки на различни организации во обезбедуваат ваков вид на помош и поддршка на своите целни групи-ранливи категории на граѓани. Обуката се одржа во периодот 9-11 јуни во хотел Романтик, Велес и на неа присуствуваа 35 параправници од шест различни граѓански организации. Обуката имаше за цел да ги запознае параправниците со повеќе теми и прашања.  На обуката се зборуваше за основната поделба на власт и изворите на право; постапувањето на полицијата, јавното обвинителство и судот во кривичната постапка; граѓанските постапки во спорови кои се однесуваат на  семејното и наследното право; препознавање на семејното насилство, како еден од видовите на насилство и начини на заштита од овој вид на насилство. Обуката ја одржаа судијата кривичар во пензија Стојан Михов, адвокатката Наташа Бошкова и граѓанската активистка и волонтерката на Националната СОС линија за семејно насилство, Дивна Змејковска. Оваа обука претставува дел од низа обуки кои имаат за цел зајакнување на капацитетите и вештините на параправниците со цел обезбедување на сеопфатна, потполна и ефективна помош и поддршка на лицата кои им се обраќаат за помош.

Посета на локални граѓански организации во рамки на ЕУ проектот “Социјална отчетност за родова еднакaвост”

Како дел од подготвителната фаза во имплементацијата на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската унија во рамките на програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015, на 05 и 06 јуни, 2017 година, Здружението ЕСЕ и партнерската организација Акција Здруженска посетија пет организации од Куманово, Св. Николе и Битола. Со постите имавме за цел да ги запознаеме граѓанските организации со проектот и активностите предвидени со истиот, како и да го оцениме нивниот интерес за вклучување во нивната реализацијата. Во рамки на оваа активност беа посетени НВО Мајка од Куманово, Граѓанска Иницијатива на Жените од Свети Николе, НВО Сфера од Битола, НВО МКЦ од Битола и НВО Клеа од Битола.

Соопштенија од Здружението ЕСЕ по повод 8ми март-Меѓународниот ден на жената

Соопштенија од Здружението ЕСЕ по повод 8ми март, Меѓународниот ден на жената, во однос на детектираните состојби за Пристап до правда за жртви на семејно насилство и Пристап до здравствените услуги за женско и репродуктивно здравје.

Пристап до правда за жртви на семејно насилство

Пристап до здравствените услуги за женско и репродуктивно здравје

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre