Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Промоција на публикацијата „Колку чини неплатената работа за нега на возрасни лица кои не се способни самостојно да ги извршуваат основните животни потреби во домаќинствата“

                 

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ ги промовираше наодите и препораките од анализата со наслов „Колку чини неплатената работа за нега на возрасни лица кои не се способни самостојно да ги извршуваат основните животни потреби во домаќинствата“.

Анализата се базира на наодите од спроведеното пилот истражување во 19 ромски домаќинства што обезбедуваат нега на возрасни лица со сериозни хронични заболувања, лица со инвалидитет или стари лица.

Препораките од анализата се во насока за унапредување на состојбата на домаќинствата кои обезбедуваат нега на возрасни лица, како и унапредување на квалитетот на негата, а со тоа и на состојбата на лицата на кои им се обезбедува негата. Поради тоа од страна на Владата го бараме следното:

Read more...

Македонија нема прогрес во реализацијата на социјалните, економските и културните права

Комитетот на ОН за економски, социјални и културни права (низ текстот само Комитетот) по разгледувањето на периодичниот извештај на Македонија ги објави Завршните согледувања. Во овој документ Комитетот и дава триесетина конкретни препораки на Македонија како да ги оствари обврските од ратификуваниот Пакт за економски, социјални и културни права. Се споменуваат повеќе подрачја и проблеми за кои треба да се преземат мерки: пописот на населението, Народниот правобранител, корупцијата и недискриминацијата. Не се изоставени барателите на азил и бегалците, бесплатната правна помош, сексуалното и репродуктивно здравје, Ромите, ЛГБТИ лицата, употребата на дроги, еднаквоста помеѓу мажите и жените, правото на социјална заштита, пристапот до заштита на жртвите на  семејно насилство. Се посветува внимание на проблемите со сиромаштија, минималната плата, домувањето, исхраната, правото на штрајк, невработеноста и правото на образование. Исто така, Комитетот е загрижен што не постојат докази за примена на Пактот во судската пракса, и бара од државата да ја информира јавноста за препораките од 2016 година.

Read more...

Пораст на смртноста од рак на грло на матка - Прес Конференција

Граѓанските организации Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените - ЕСЕ, Центарот за демократски развој и иницијативи – ЦДРИМ, НВО КХАМ и Ромскиот Ресурсен Центар - РРЦ,[1] бараат од Владата на РМ и Министерството за здравство да ги прифатат предложени мерки за зголемување на опфатот на жените со гинеколошка здравствена заштита и мерките од Програмата за скрининг на карцином на грло на матка.

Предложените мерки се во насока на унапредување на репродуктивното здравје на жените и намалување на стапката на смртност од карцином на грло на матка и од останатите заболувања на репродуктивните органи и тоа:

- Да се обезбедат средства за покривање на трошокот за специјализации по гинекологија и акушерство за матични гинеколози во Примарната здравствена заштита (ПЗЗ) во сите општините каде што воопшто нема матични гинеколози, за да се постигне опфат со матични гинеколози предвиден со Уредбата за мрежа на здравствени установи;

- Да се зголеми буџетот на Програмата за скрининг за рак на грло на матка, со цел да се опфатат најмалку 35% од жените од целната возрасна група.

- Да не се усвојат предлог измените и дополнувањата на буџетот на РМ за 2016 година со кои се предлага намалување на буџетот на Програмата за рана детекција на малигни заболувања за 4 милиони денари.

- Во Програмата за скрининг да се предвидат активности за опфат на маргинализираните групи на жени, со акцент на жените Ромки и жените од руралните средини.

- Да се преземат законски мерки за да се спречат незаконските наплаќања за гинеколошки услуги од матичните гинеколози.

Read more...

Националните политики за унапредување на здравјето на мајките и децата не допираат до ранливите заедници и Ромите

Ромската заедница се уште се соочува со проблеми при обезбедување на квалитетна, достапна и навремена здравствена заштита за жените и децата, иако Владата секоја година одвојува средства од буџетот и обезбедува донации и кредити за оваа намена.

Денес во Скопје ромската заедница во соработка со граѓанските организации Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените - ЕСЕ, Центарот за демократски развој и иницијативи – ЦДРИМ, НВО КХАМ и Ромскиот Ресурсен Центар - РРЦ,[1] побараа од Владата на РМ и Министерството за здравство да ги прифатат предложени мерки за зголемување на опфатот на мајките и децата од ромските заедници со превентивни здравствени услуги и имунизација, со цел да се постигне: соодветен број на патронажни посети за време на бременост, по породување, за деца вон образовен систем, за жени во репродуктивен период и  за адолесценти; здравствена едукација за детско здравје и вакцинација во Ромски и рурални средини; опфат на децата Роми со вакцинација, еднаков со децата од другите етнички заедници во Македонија.

Read more...

USAID's Women's Legal Protection Project: Training for CSO’s

It the period from 21 - 23th June 2016, in hotel Ramada Plaza, Gevgelija, as part of USAID's Women's Legal Protection Project, Association ESE has organized training for civil society organizations on the topic "Application of International and Regional Mechanisms for Protection of Women's Human Rights, with a Focus on Violence against Women". The training was delivered by representatives of IWRAW Asia Pacific from Malaysia, Ayesha Sen Choudhury and Wathshlah Naidu, and Jakim Naumov, a lawyer from R. Macedonia.

The event was attended by representatives of 10 civil society organizations working in the field of providing legal aid and assistance to women victims of violence. The attendees were informed in details about the mechanisms for protection of women's human rights at the international and regional level, such as the UN Committee for Elimination of Discrimination Against Women and the European Court of Human Rights. The training incorporated session for presentation of real cases of discrimination and violence against women by the CSO’s, as well as preparation of a plan of action for future strategies to be undertaken.

Read more...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre