Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

Работилница за развој на стратегија за застапување за унапредување на транспарентноста и отчетноста во работењето на јавните институции

На 01 декември 2017 година, за потребите на ЕСЕ, беше спроведена работилница за развивање на стратешки план за застапување за унапредување на транспарентноста и отчетноста во работењето на јавните институции во РМ фацилитирана од Елена Готовска, експерт за стратешко планирање. Работилницата е дел од редовните активности на ЕСЕ за унапредување на фискалната транспарентност поддржани од ФООМ. 

 

ESE has organized an initial meeting with the courts on December 5, 2017

The Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women – ESE, in October this year started with the implementation of the two-year project "The Paths to Justice for Women Who Have Suffered Domestic Violence", financially supported by the United States Agency for International Development (USAID), within the USAID Citizen Engagement Project CEP. The main goal of the project implemented by ESE is to improve the access to justice for women who have suffered domestic violence, that is, the advancement of the criminal and civil court procedures for protection against domestic violence.

On 05th of December 2017 in Skopje, an initial meeting was held with presidents and judges from the Basic Courts, in order to inform them about the forthcoming project and the dynamics of joint activities. The event was attended by representatives from the following courts: Basic Court Skopje 1, Basic Court Skopje 2, Court of Appeal Skopje, Basic Court Bitola, Basic court Tetovo, Basic court Gostivar, Basic court Radovis and Primary court in Prilep.

Read more...

Втора обука за параправници 01-03 декември 2017, Дојран

Здружение   ЕСЕ   во   рамки на   активностите   за   “Стандардизирање и   одржливост   на обезбедувањето на различни видови на бесплатна правна помош” подржанo од Фондацијата Отворено општество Македонија - ФООМ во рамки на активностите за правно зајакнување- Legal Empowerment Shared Framework 2017, во периодот 9-11 јуни во хотел Романтик, Велес ја одржи првата обука за параправници. Како продолжение на заложбите за континуирано јакнење на капацитетите на параправниците во периодот од 1-3 декември, 2017 година во хотел Романтик, Дојран се одржа втората по ред обука за параправници. Оваа обука овозможи надополнување и надоградување на веќе стекнатите знаења и вештините на параправниците на темите и прашањата од областа на  основната поделба на власт и извори на правото; казненото право и постапка; семејното  и  наследното  право;  граѓанската  постапка  и  семејното  насилство,  како  еден  од видовите на насилство.   Дел од обуката беше посветена на работа на случаи кои овозможија стекнатите знаења и вештини да се применат на различни видови на случаи кои беа предмет на интерес на оваа обука. На обуката присуствуваа 33 параправници (шест граѓански организации) кои обезбедуваат параправна помош и поддршка на различни ранливи групи на граѓани. Во насока на континуирано градење на капацитетите на параправниците,следната година планирани се низа на обуки на веќе утврдените прашања од интерес, како и на теми кои заеднички со параправниците беа утврдени при евалуација на веќе спроведените обуки. 


 

Соопштение по повод Одбележување на 16 меѓународни дена активизам против насилството врз жените

ОДБЕРИ КРАЈ. НЕ ПРИКРИВАЈ!

На прагот на 10 годишнината од усвојувањето на првата Национална стратегија за заштита од семејно насилство 2008-2011, сакаме да ја алармираме општата и стручна јавност дека во изминатиот период државата не покажа ниту доволно волја, ниту алоцираше финансиски средства за справување со овој сериозен општествен проблем.

Како резултат на ваквиот однос од страна на државата, постои тренд на постојана висока застапеност на семејното насилство во изминатите 10 години. Истражувањата укажуваат дека најзастапено е психичкото насилство, по кое следат физичкото и сексуалното насилство (види фуснота 1) [1]. Во континуитет жените кои претрпеле семејно насилство се соочуваат со повеќе проблеми кои го оневозможуваат нивниот  пристап до правда.

Read more...

Повик за доделување на финансиска поддршка на граѓански организации

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост (ЕСЕ) во партнерство со Здружението за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска,  во рамките за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ поддржан од ЕУ во рамките на ИПА Програмата за поддршка на граѓанското општество и медиумите, објавува:

ПОВИК

За доделување на финансиска поддршка на граѓански организации

Во рамките на конкурсот обезбеден е фонд во вкупен износ од 40 000 eвра, од кој ќе бидат доделени 4 грантови во износ од 10 000 евра, наменети за финансиска поддршка на акции на застапување за родова еднаквост преку примена на методологии за социјална отчетност во областа на планирањето и спроведувањето на Програмите за вработување на Агенцијата за вработување на РМ (АВРМ) со посебен фокус на активните мерки за вработување.

Право на учество на повикот за доделување финансиска поддршка имаат организациите кои учествувале на двете воведни обуки организирани во рамките на проектот Социјална отчетност за родова еднаквост. Првата спроведена во периодот од 04 до 06 октомви, 2017 година и втората во периодот од 16 до 18 октомври 2017 година.

Read more...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre