Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Protecting Labors Rights Project

The Association for Emancipation, Solidarity and Equality of women ESE is working on the implementation of the Protecting Labors Rights Project, financially supported by the Trade Union CNV International from Netherlands. The general aim of the project is the provision of adequate legal protection for workers on the labor market and in this regard the project incorporates the following activities: development of questionnaire for collection of data from the courts, on cases related to discrimination and harassment on the workplace; assessment of the level of provided court protection in these cases; promotion of the main findings; organization of Forum for discussion with the judges and preparation of recommendations. 

 

Обука за фацилитатори и аниматори

Во периодот од 12 до 16 октомври, 2016 година Здружението ЕСЕ со финансиска помош и поддршка од Фондацијата Отворено општество Македонија спроведе петдневна обука на претставници на партнерските ромски организации (ЦДРИМ, КХАМ и РРЦ) и претставници на ромската заедница од Шуто Оризари, Делчево, Виница и с. Црник кои во наредниот период ќе учествуваат во спроведувањето на активностите од новиот интегриран концепт на социјална отчетност и правно зајакнување. Обуката има за цел да ги зајакне капацитетите на лицата кои ги спроведуваат активностите од интегрираниот концепт на социјална отчетност и правно зајакнување во следните области: здравјето како концепт; право на здравје; заштита на здравствени права; здравствено осигурување; организација и финансирање на националниот здравствен систем; здравје на мајките и децата; и женско и репродуктивно здравје. Дополнително, обуката има за цел да ги зајакне капацитетите на организациите за спроведување на прашалник во заедницата, како и заедничка подготовка на план на идни чекори за работа.

 

Заклучоци од регионалната конференција „Пристап до информациите и отворени податоци“

Zaključci sa regionalne konferencije „Pristup informacijama i otvoreni podaci“

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) 28. septembra 2016. godine organizovao je regionalnu konferenciju povodom Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama pod nazivom „Pristup informacijama i otvoreni podaci“. Učesnici konferencije prisutnima su kroz prezentacije istraživanja primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH i regionu, te kroz diskusiju nastojali približiti principe i standarde proaktivne transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti.

Read more...

Видео за буџетскиот процес во РМ, вклучување во процесот и информирање за текот на спроведувањето

Во време на подготовка на предлог буџетот на РМ и буџетите на општините и недоволна информираност на граѓаните за процесот, Здружението ЕСЕ подготви кратко анимирано видео, чија основна цел е да ги информира граѓаните за текот на буџетскиот процес во РМ, како и за нивните права да учествуваат во истиот и бидат информирани за тоа каде и како се трошат нивните пари!

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre